Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2004
Sivut 61 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 73
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-390-3 (painettu), 952-446-391-1 (pdf)
Tiivistelmä

Kylmäluoman valtion retkeilyalue on perustettu valtioneuvoston päätöksellä v. 1979. Se sijaitsee Taivalkosken kunnan itäosassa. Retkeilyalueen pinta-ala on 7 340 ha.

Natura-alueen suojelu toteutetaan retkeilyalueella ulkoilulain perusteella. Hoito- ja käyttösuunnitelman yhtenä tavoitteena on toteuttaa Natura-alueen suojelutavoitteet. Suunnitelman yhteydessä inventoitiin Natura-alueeseen sisältyvältä retkeilyalueelta luontodirektiivin mukaiset luontotyypit, ja ne jätetään metsätalouskäytön ulkopuolelle. Alueen eri käyttömuodot sovitetaan yhteen siten, että luontodirektiivin luontotyypit ja lajien elinympäristöt säilyvät.

Retkeilyalueen sisällä on yksityismaita, jotka eivät kuulu Naturaan.

Kylmäluoman alueen retkeilytoimintoja on kehitetty Metsähallituksen toimesta. Kylmäluoman alueen vuosittainen kävijämäärä on n. 40 000. Kävijöiden yleisimmät aktiviteetit ovat kävely ja lenkkeily sekä kalastus. Virkistyskäyttö on keskittynyt alueen itäosaan.

Alue jakautuu hoidon ja käytön kannalta aarniosaan (3 061 ha), puisto-osaan (641 ha) ja talousosaan (3 638 ha). Aarniosaan kuuluvat suojelullisesti arvokkaimmat alueet, kuten vanhat metsät ja luonnontilaiset aapasuot. Eniten reittejä ja rakenteita on itäosassa sijaitsevalla puisto-osalla. Talousosaan kuuluvilla alueilla harjoitetaan retkeilykäytön, porotalouden ja suojelulliset arvot huomioivaa metsätaloutta.

Kylmäluoman retkeilyalueen kehittämisen tavoitteena on sovittaa yhteen alueen eri käyttömuodot, kehittää alueen virkistyskäytön ja luontomatkailun edellytyksiä ja alueen erämaista luonnetta sekä varmistaa Naturan suojelutavoitteiden toteutuminen. Suunnitelmassa ei esitetä merkittäviä uusinvestointeja retkeilyalueen palveluihin, lähinnä ylläpidetään ja kehitetään retkeilyreitistöä ja opastusta. Puisto-osa on yritystoimintapainotteista vyöhykettä, jossa sijaitsee mm. leirintäalueella yöpyvien ja lähialueen matkailuyritysten asiakkaiden käyttöön varattu kalastuspaikka, Iso Pajuluoma. Aarniosa ja talousosa ovat omatoimisen retkeilyn aluetta. Sinne ei aktiivisesti ohjata kävijöitä eikä palveluvarustusta ja reitistöä kehitetä samalle tasolle kuin puisto-osalle. Aarniosan tavoitteena on tarjota retkeilijöille mahdollisimman erämainen retkeily-ympäristö.

Retkeilyalueelle tulijat ohjataan puisto-osassa sijaitsevalle opastuskeskukselle, joka toimii retkeilyn opastus- ja lähtöpisteenä.

Alue kuuluu metsästyslain 8 §:n mukaisiin alueisiin, jossa kuntalaisilla on vapaa metsästysoikeus. Ulkopaikkakuntalaiset saavat metsästää alueella normaalin lupakäytännön mukaan. Suunnitelmassa on varattu mahdollisuus metsästyskiellon hakemiseen puisto-osaan, jos turvallisuusnäkökohdat sitä vaativat.

Saatavissa painettuna
Hinta 0 €