Tekijä Juutinen Riikka (toim.)
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sivut 133 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 193
ISSN-L 1235-6549
ISBN 978-952-446-833-6 (pdf)
Tiivistelmä

Lähteikköjä on viime vuosina alettu ennallistaa ja kunnostaa niiden heikon luonnontilan vuoksi. Lajistollisten esiselvitysten teettäminen ja lajistoseuranta on kuitenkin ollut tähän saakka vähäistä. Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut käynnisti kevättalvella 2008 pilottihankkeen lähteikköjen lajiston ja ennallistamistarpeen selvittämiseksi 30 luonnontilaltaan vaihtelevalla lähteiköllä. Tässä julkaisussa esitetään projektin hyönteisosion tulokset sekä yhteenveto tuloksista.

Julkaisun ensimmäisessä osassa tarkastellaan lähteikön luonnontilan vaikutusta vesihyönteisten ja semiakvaattisten sääskien runsauksiin, kokonaislajimäärään, yhteisörakenteeseen ja hyönteislajiston perusteella laskettuun suojeluindeksiin. Lisäksi selvitetään, onko luonnontilaisuuden vaikutus lajiryhmien välillä erilainen.

Lähteikön luonnontilaisuuden ei havaittu vaikuttavan hyönteisten runsauteen, lajimäärään, yhteisörakenteeseen tai suojeluindeksiin, vaan määräävämpiä olivat lähteikön muut ominaisuudet. Suojeluindeksillä mitattuna vesihyönteisten kannalta arvokkaiden kohteiden havaittiin osittain poikkeavan sääskilajistollisesti arvokkaista kohteista. Ennallistamisen kannalta oleellisin tulos on, että luonnontilansa menettäneillä kohteillakin voi esiintyä edustavaa, uhanalaista lajistoa. Ja toisaalta luonnontilaiset kohteet saattavat olla lajistollisesti hyvinkin vaatimattomia.

Julkaisun toisessa osassa arvioidaan tutkittujen lähteikköjen ennallistamistarvetta kohde kohteelta projektissa tehtyihin lajistoselvityksiin ja muihin maastokartoituksiin sekä niistä tehtyihin analyyseihin perustuen. Kohteista esitetään yksityiskohtaiset kartat sekä selvitetään ennallistamiseen vaikuttavat tekijät ja annetaan suosituksia uhanalaisen tai muun erityistä huomiota vaativan lajiston säilymisen turvaamiseksi.

Projektissa on kiinnitetty erityisesti huomiota ennallistamisseurannan tärkeyteen. Tämän vuoksi menetelmät kaikilla kohteilla, niin luonnontilaisilla kuin mahdollisilla ennallistamiskohteilla, on suunniteltu mahdollisimman tarkasti toistettaviksi. Ennallistettavilla kohteilla vuonna 2008 tehdyt lajistoselvitykset toimivat näin ennallistamisen lähtötilanteen selvityksenä.