Tekijä Mäkelä Meri-Hilkka
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2011
Sivut 62 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 150
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-846-6 (pdf)
Tiivistelmä

Vuonna 2003 perustettu Leivonmäen kansallispuisto sijaitsee Keski-Suomessa, Päijänteen itäpuolella, Joutsan kunnassa. Kansallispuiston pinta-ala on 30 km2. Vuosittain Leivonmäellä vierailee noin 12 500 kävijää. Kävijöistä suurin osa on kotimaasta. Eniten kävijöitä saapuu kansallispuiston lähialueilta, erityisesti Jyväskylästä.

Leivonmäen kansallispuistossa toteutettiin kävijätutkimus 26.2.–31.10.2010. Tutkimuksella selvitettiin puiston nykyinen kävijärakenne ja käytön alueellinen ja ajallinen jakautuminen sekä kartoitettiin kävijöiden kokemuksia ja mielipiteitä puiston hoidosta ja kehittämistarpeista. Selvityksen kohteena olivat myös kävijöiden rahankäyttö ja sen paikallistaloudelliset vaikutukset.

Kävijöistä 77 % oli päiväkävijöitä, lähes neljännes yöpyi alueella. Suosituimmat käyntikohteet olivat Lintuniemi ja Joutsniemi sekä Soimalammen laavu. Päiväkävijät viipyivät alueella keskimäärin 3,5 tuntia, yöpyjät noin vuorokauden. Suurin kävijäryhmä oli 25–34-vuotiaat. Useimmiten puistoon saavuttiin 2–5 hengen ryhmässä, joka koostui oman perheen jäsenistä.

Tärkeimpiä syitä saapua Leivonmäen kansallispuistoon olivat luonnon kokeminen, maisemat, rentoutuminen, yhdessäolo oman ryhmän kanssa sekä poissaolo melusta ja saasteista. Suosituimmat harrastukset kansallispuistossa olivat kävely, eväsretkeily ja luonnon tarkkailu.

Kävijöiden odotukset täyttyivät kansallispuistokäynnillä hyvin. Käytettyjen palveluiden laatuun ja määrään oltiin tyytyväisiä. Erityisesti kiitosta keräsivät huolletut tulipaikat ja laavut, pysäköintipaikat, reittien opastetaulut ja polkuviitoitukset. Kehitettävää olisi kävijöiden mielestä yrittäjien tuottamissa palveluissa.

Edellinen kävijätutkimus tehtiin Leivonmäen kansallispuistossa puiston perustamisvuonna 2003. Tuolloin alueen virkistyskäyttö oli lähinnä kansallispuistoa edeltäneen luonnonsuojelualueen polkureitteihin tukeutuvaa päiväkäyttöä. Sen jälkeen alueen reitistöä ja palveluvarustusta on lisätty ja parannettu, ja vuotuinen käyntimäärä on moninkertaistunut. Nykyisin kävijät myös viettävät alueella pitempiä aikoja, ja jo yli 20 % kävijöistä yöpyy kansallispuistossa.

Leivonmäen kansallispuiston kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset kokonaisvaikutukset ovat noin 0,2 miljoonaa euroa ja 3 henkilötyövuotta.

Lisätietoja

Sivu 17, ensimmäisessä kappaleessa on virhe.
Siellä lukee näin:
Yli puolet (53 %) vastaajista oli kotoisin tutkimusta varten määritellyltä Leivonmäen kansallispuiston lähialueelta (kuva 2, s. 10).

Tekstin kuuluisi olla:
Kaikista kävijöistä 48 % oli paikallisia asukkaita eli kotoisin tutkimusta varten määritellyltä Leivonmäen kansallispuiston lähialueelta (kuva 2, s. 10).