Tekijä Jylänki Tanja
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sivut 50 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 250
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-262-2 (pdf)
Tiivistelmä

Keväällä 2012 avattu Liminganlahden luontokeskus on osa Metsähallituksen luontokeskusverkostoa ja se sijaitsee Limingan Virkkulassa. Liminganlahden luontokeskus tarjoaa monipuolisesti tietoa alueen linnustosta sekä yleisemmin kosteikkoalueista ja niiden suojelun tärkeydestä. Luontokeskuksen yhteydessä on myös ravintola ja hotelli, matkamuistomyymälä sekä kokoustiloja.

Tutkimus on luontokeskuksen ensimmäinen kävijätutkimus ja se toteutettiin Metsähallituksen vakioiduilla menetelmillä. Tutkimuksen aineisto kerättiin 23.3.–30.9.2019. Vastauksia kertyi yhteensä 319 kpl.

Kävijätutkimuksella selvitettiin luontokeskuksen kävijärakenne, kävijöiden harrastukset, käytön alueellinen ja ajallinen jakautuminen, kävijätyytyväisyys, terveys- ja hyvinvointivaikutukset sekä paikallistaloudelliset vaikutukset. Kävijätutkimuksen tuloksia hyödynnetään alueen hoidon ja käytön suunnittelussa sekä matkailualueen yritysyhteistyössä.

Vastaajista 41 % oli miehiä ja 59 % naisia. Suurin ikäluokka oli 55-64-vuotiaat, joita oli 24 % vastaajista. Vastanneista yli puolet oli suorittanut alemman tai ylemmän yliopisto- tai korkeakoulututkinnon. Vastaajista lähialueen asukkaita oli 56 %. Vastaajat olivat useimmiten liikkeellä 2-5 hengen seurueessa, joka koostui oman perheen jäsenistä. Suurin osa kävijöistä oli päiväkävijöitä (91 %) ja käynnin kesto Liminganlahdella oli keskimäärin 2,5 h. Liminganlahdelle tultiin pääasiallisesti lintuharrastuksen, luonnon ja pysyvän näyttelyn vuoksi.

Palveluiden laatuun oltiin enimmäkseen tyytyväisiä, keskiarvo 4,17 asteikolla 1-5. Kiitosta saivat mm. pysyvä näyttely, luontokeskuksen viihtyisyys, henkilökohtainen asiakasneuvonta. Eniten kehitettävää vastaajien mielestä oli tiedonsaannissa yrittäjien palveluista ja myyntituotteissa. Vapaamuotoisessa palautteessa nousi esille kehitysehdotuksiksi luontopolun rakentaminen ja ravintolan valikoiman tarjonnan parantaminen.

Kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset kokonaistulovaikutukset olivat 1,33 miljoonaa euroa ja kokonaistyöllisyysvaikutukset 13 henkilötyövuotta.