Tekijä Päivinen Jussi, Björkqvist Niklas, Karvonen Lauri, Kaukonen Maija, Korhonen Kirsi-Marja, Kuokkanen Panu, Lehtonen Hannu, Tolonen Arto (toim.)
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2011
Sivut 162 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 67
ISSN-L 1239-1670
ISBN 978-952-446-924-1 (painettu), 978-952-446-925-8 (pdf)
Tiivistelmä

Metsähallituksen visiona on olla edelläkävijä vihreillä markkinoilla. Metsähallituksen näkökulmasta vihreät markkinat sisältävät luonnonvarojen kestävän ja ympäristötietoisen käytön, puun käytön eri muodoissaan (uusiutuvana raaka-aineena, energiana, hiilen sitomisessa), monimuotoisuuden suojelun, erilaiset tuotettavat monikäyttö- ja ekosysteemihyödyt, uusiutuvan energian sekä näihin liittyvän osaamisen ja palvelut. Uusi Metsähallituksen metsätalouden ympäristöopas vahvistaa Metsähallituksen edelläkävijän asemaa vihreillä markkinoilla.

Metsähallituksen metsätalouden ympäristöopas on käytännön opas. Oppaan pääteemoina ovat metsien monimuotoisuuden ja talousmetsien ekosysteemipalvelujen turvaaminen. Muita teemoja ovat luonnonvarojen käytön suunnittelujärjestelmät, porotalous ja saamelaiskulttuuri, vuorovaikutus ja yhteistyö sekä oppaan toimeenpanon seuranta.

Monimuotoisuuden turvaamista käsitellään ekologisen verkon rakenteen mukaisesti jakautuen ytimiin, yhteyksiin sekä tukialueisiin ja säästökohteisiin. Tärkeässä roolissa ovat myös säästöpuut ja elinympäristöjen aktiivinen hoito. Talousmetsien ekosysteemipalvelujen puuosiossa käsitellään erilaisia metsänkasvatusmenetelmiä, energiapuunkorjuuta sekä metsätuhojen ehkäisyä. Vesiosio sisältää kunnostusojituksen, puunkorjuun, maanpinnan käsittelyn, lannoituksen sekä metsäteiden rakentamisen ja kunnossapidon vesistövaikutusten hallinnan. Muista ekosysteemipalveluista oppaassa ovat mukana mm. riistaeläimet, maaperä, kulttuuriperintö, virkistyskäyttö, luontomatkailu ja maisema.

Opas on tarkoitettu ensisijaisesti Metsähallituksen henkilöstön sekä urakoitsijoiden ja heidän työntekijöidensä käyttöön. Opas toimii myös ympäristönhoidon käsikirjana ja opiskelumateriaalina kaikille metsien hoidosta kiinnostuneille.