Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sivut 148 + 75 s.
Kieli
suomi
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Vuonna 2022 Metsähallitus-konsernin liikevaihto oli 423,3 miljoonaa euroa ja tulos 150,9 miljoonaa. Vuosi oli haasteellinen, mutta pystyimme saavuttamaan sekä taloudelliset että toiminnalliset tavoitteet ja loimme toiminnallamme arvoa luonnolle, ihmisille ja yhteiskunnalle.

Metsähallitus Metsätalous Oy:n liikevaihto ja tulos nousivat, vaikka hakkuumäärä oli edellisvuotta pienempi. Metsähallitus Metsätalous Oy:n panostukset luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja muihin yhteiskunnallisiin velvoitteisiin nousivat 77,8 miljoonaan euroon.

Kiinteistökehityksen kasvaneeseen liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttivat alkuvuoden vilkas tonttikauppa, kaivannaisliiketoiminta sekä erityisesti tuulivoiman hankekehitys. Allekirjoitimme Vattenfallin kanssa sopimuksen Korsnäsin edustalle suunnitellun merituulivoimapuiston kehittämisestä ja rakentamisesta.

Valtion suojelualueilla ja monikäyttömetsissä tehtiin ennätysmäärä ennallistamis- ja luonnonhoitotöitä yhteensä yli 17 000 hehtaarilla. Lisäksi kunnostimme virtavesiä ja kalojen elinympäristöjä ja poistimme kalojen vaellusesteitä.

Kansallispuistoihin ja muihin Metsähallituksen retkikohteisiin tehtiin yhteensä 8,4 miljoonaa käyntikertaa. Kansallispuistojen käyntimäärät laskivat koronapandemian aikaisista huippuluvuista, mutta olivat kuitenkin korkeampia kuin ennen koronaa.

Käynnistimme vuoden 2022 keväällä kahden uuden luonnonvarasuunnitelman laatimisen yhdessä sidosryhmien kanssa. Toinen suunnitelma kattaa Pohjanmaa-Kainuun alueen ja toinen Metsähallituksen hallinnassa olevat merialueet.

Edistimme vastuullisuutta ja vastuullisuusohjelmaa systemaattisesti kaikessa toiminnassamme. Toiminnallamme on myös arvoketjujen kautta merkittävät vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.

Raportin viitekehyksenä on hyödynnetty GRI-standardia. Vastuullisuusraportoinnin tietoja ei ole, tilinpäätöstietoja lukuun ottamatta, varmennettu ulkopuolisen toimesta.

Lisätietoja

Tilinpäätöksen osana on Metsähallituksen Julkisten hallintotehtävien erillistilinpäätös ja toimintakertomus 2022.