Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2006
Sivut 169 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 3
ISSN-L 1796-2943
ISBN 952-446-476-4 (painettu), 952-446-477-2 (pdf)
Tiivistelmä

Metsähallituksen hoito- ja käyttösuunnittelun tavoitteena on perustaa Siikalahden luonnonsuojelualue ja sovittaa alueen maankäyttö Metsähallituksen lintuvesien hoidon ja käytön periaatteiden mukaiseksi. Suunnittelu on rajattu koskemaan Metsähallituksen hallinnassa olevaa Parikkalan Siikalahden aluetta. Suunnitelma oli osa EU LIFE -rahoitteista Siikalahti LIFE -projektia (2001-2003). Suunnittelussa käytettiin osallistavan suunnittelun periaatteita.

Siikalahti on Suomen merkittävin sisämaan lintuvesi niin pesimäalueena kuin muutonaikaisena levähdysalueena. Siikalahti nimettiin Valtakunnallisessa lintuvesiensuojeluohjelmassa kansainvälisesti arvokkaaksi kohteeksi yhdessä Rautalahden ja Sammallammen (683 ha) kanssa vuonna 1981.

Siikalahti on arvokkaan lajistonsa perusteella liitetty eurooppalaiseen ekologiseen verkostoon, Natura 2000 -verkostoon sekä lintudirektiivin mukaisena SPA-alueena (Special Protected Area) että luontodirektiivin mukaisena SCI -alueena (Sites of Community Importance). Siikalahti, Sammallampi, Rautalahti (FI0415001) on lintudirektiivin perusteella valittu SPA-alue, joka edustaa Laatokan Karjalan lintuvesiä. Alueen pinta-ala on 682 ha. SPA-alueen sisälle on rajattu Natura 2000 -verkoston täydennyskohteena (FI0415007) luontodirektiiviin perustuva Siikalahden SCI-alue, koska alueella on arvokkaita kasvi- ja sudenkorentolajeja. Siikalahden pinta-ala on 465 ha, josta 96 % (445 ha) on valtion omistuksessa ja 4 % (20 ha) yksityisessä omistuksessa.

Siikalahden hoito- ja käyttösuunnitelmaan on koottu monipuoliset tutkimus- ja seurantatulokset alueen hydrologiasta sekä kasvi- ja eliölajeista. Lisäksi suunnitelmaan on koottu katsaukset alueen historiasta, toteutetuista hoito- ja kunnostustoimenpiteistä sekä Siikalahden kävijöistä. Näiden tietojen perusteella on asetettu alueen hoidon ja käytön tavoitteet vuosille 2004-2013.

Suunnitelman tärkein tavoite on Siikalahden luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen (arvokkaat luontodirektiivin II liitteen ja lintudirektiivin I liitteen lajit sekä uhanalaiset lajit), johon vaikuttavat keskeisesti mm. alueen vesijärjestelyt ja kasvillisuuteen kohdistuvat hoito- ja kunnostustoimenpiteet. Lisäksi suunnitelmassa on asetettu tavoitteita alueen retkeily- ja virkistyskäytön, luontomatkailun sekä erilaisten luontoseurantojen kehittämiseksi. Osa toimenpiteistä vaatii tarkemmat suunnitelmat ennen niiden toteuttamista. Hoito- ja kunnostustoimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan. Suunnitelma päivitetään tarvittaessa, viimeistään vuonna 2009. Suunnitelmasta pyydettiin lausunnot 34 eri sidosryhmältä. Saaduista lausunnoista (17 kpl) on koottu yhteenveto suunnitelman liitteeksi.

Saatavissa painettuna
Hinta 0 €