Tekijä Haverinen Sanna
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sivut 66 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 270
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-377-075-1 (pdf)
Tiivistelmä

Patvinsuon kansallispuisto on perustettu 1982 ja sen pinta-ala on 105 km². Puisto sijaitsee Pohjois-Karjalassa, Lieksan ja Ilomantsin kuntien rajalla. Vuonna 2022 Patvinsuolle tehtiin 16 900 käyntiä.

Patvinsuon kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 14.5.-13.9.2022. Keräyspäiviä oli 54 ja vastauksia saatiin 462. Kävijätutkimuksessa selvitettiin kansallispuiston nykyinen kävijärakenne, kävijöiden virkistysmotiivit, käytön alueellinen jakautuminen, kävijätyytyväisyys ja alueella vietetyn ajan kesto. Lisäksi kävijöiltä kysyttiin heidän kokemistaan terveys- ja hyvinvointivaikutuksista sekä rahankäytöstä, joka antaa tietoa puiston paikallistaloudel-lisista vaikutuksista. Edellinen kävijätutkimus Patvinsuon kansallispuistossa on tehty vuonna 2013.

Kävijätutkimukseen osallistuneista 94 % oli suomalaisia. Kotimaisten matkailijoiden osuus oli 89 %, ulkomaalaisten matkailijoiden 6 % ja paikallisten asukkaiden 5 %. Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien asukkaita kävijöistä on yli 40 %. Vastaajista 56 % oli naisia. Suurimman ikäluokan muodostivat 45-56-vuotiaat, joita oli lähes neljännes vastaajista. Vastanneista suurin osa yöpyi kansallispuistossa viipyen siellä keskimäärin kaksi vuorokautta. Yleisimmin yövyttiin omassa majoitteessa. Päiväkävijöitä oli 42 % ja he viipyivät alueella keskimäärin 4,7 tuntia. Puistoon saavuttiin yleisimmin oman perheen kanssa, 2-5 hengen seurueissa. Yksin liikkeellä oli 20 % kävijöistä. Ensikertalaisia puiston kävijöistä oli 52 %.

Tärkeimmät syyt puistossa vierailemiseen olivat luonnon kokeminen, maisemat, rentoutuminen ja henkinen hyvinvointi. Tärkeimpinä aktiviteetteina pidettiin luonnosta nauttimista, kävelyä, retkeilyä ja luonnon tarkkailua. Kävijät kulkivat kansallispuistossa keskimäärin 15,9 km. Useimmiten liikuttiin patikoiden.

Vastaajat olivat keskimäärin tyytyväisiä puiston palveluihin, rakenteisiin ja ympäristön laatuun. Tyytyväisimpiä vastaajat olivat parkkipaikkoihin, yleiseen siisteyteen sekä polttopuihin tuvilla ja huolletuilla tulipaikoilla. Vähiten tyytyväisiä oltiin tiestöön sekä asuntovaunupaikkoihin. 99 % vastaajista oli nykyisten palveluiden ja rakenteiden määrään melko tai erittäin tyytyväisiä. Patvinsuon kansallispuiston valtakunnallisesti vertailukelpoinen kävijätyytyväisyysindeksi oli 4,33.

Paikallistaloudellisissa vaikutuksissa on tapahtunut positiivisia muutoksia. Kaikkien kävijöiden keskimääräinen kulutus oli kasvanut 37 eurosta 54 euroon käyntikertaa kohden. Kasvua on tapahtunut kaikkien matkailijaryhmien rahankäytössä. Patvinsuon kansallispuiston paikallistaloudelliset vaikutukset vuonna 2022 olivat noin 0,8 miljoonaa euroa ja 6 henkilötyövuotta. Suurimmat paikallistaloudelliset ja työllisyysvaikutukset olivat majoitus-, kahvila- ja ravintolapalveluilla.