Tekijä Sarlin Annastina
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2009
Sivut 65 s.
Kieli
suomi
Vaihtoehtoinen kieli
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 67
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-740-7 (pdf)
Tiivistelmä

Saaristomeren kansallispuisto perustettiin vuonna 1983 ja sitä hallinnoi Metsähallitus. Saaristomeren kansallispuiston tavoitteena on luonnonsuojelun lisäksi ylläpitää saaristokulttuuria sekä turvata perinteisiä luonnonkäyttömuotoja ja säilyttää elävää saaristoyhteisöä. Perinteisillä elinkeinoilla on pienenevä taloudellinen merkitys saaristossa, kun taas palvelu- ja matkailualalla perustetaan yhä enemmän yrityksiä. Kaikki elinkeinot tukevat toisiaan, mikä osaltaan lisää alueen vetovoimaa. Tämän luontomatkailusuunnitelman avulla pyritään lisäämään kävijöiden mahdollisuuksia tutustua saaristoluontoon ja -kulttuuriin tavalla, joka varjelisi alueen ainutlaatuisia luontoarvoja ja saaristolaiskulttuuria. Suunnitelma pyrkii edesauttamaan alueen kestävää luontomatkailukäyttöä ja on osa PAN Parks -verkoston jäsenyysprosessia (www.panparks.org).

Saaristomeren kansallispuisto on suunnitelman ydinalue, ja sillä on potentiaalia toimia alueen luontomatkailun vetovoimatekijänä. Koska Saaristomeren kansallispuistossa ei ole asutusta, suunnittelualueeksi valittiin Saaristomeren biosfäärialue, jossa on useita rekisteröityjä yrityksiä. Jotta alueen matkailuyritystoiminta ja -palvelut säilyvät monipuolisina, tarvitaan sekä suunnittelua että matkailun ympäristövaikutusten seurantaa. Myös luonnon ja sen monimuotoisuuden säilyttäminen edellyttää seurantaa. Lisäksi esimerkiksi säännöllisesti toistuvilla kävijä- ja markkinatutkimuksilla saadaan tietoa nykyisistä ja uusista mahdollisista kävijäryhmistä sekä heidän odotuksistaan.

Nykyään suurin osa kävijöistä saapuu kansallispuiston alueelle omalla veneellä sesonkiaikana heinäkuussa. Biosfäärialueella Saariston rengastiellä liikkuu suurin osa kävijöistä, ja sillä on varmasti myös jatkossa suuri merkitys alueen matkailulle. Jotta kävijöille voidaan tarjota mahdollisuus kestävään luontomatkailuun, yritykset tarvitsevat laatujärjestelmän ja yhteistyötahojen tulee järjestää kursseja sekä matkailuyrittäjille että oppaille. Alueen matkailu säilyy myös tulevaisuudessa pienimuotoisena.

Paikallisilla matkailuyrityksillä, jotka tarjoavat kävijöille luontokokemuksia tai siihen liittyviä oheispalveluita kansallispuistossa tai sen ulkopuolella, on mahdollisuus hakea kumppanuutta PAN Parksin kanssa (Local Business Partner) ja sitä kautta hyötyä PAN Parksin kansainvälisestä markkinoinnista. Edellytyksenä on luontomatkailusuunnitelmassa esiteltyjen kriteerien täyttäminen. Hakemukset käsitellään paikallisessa yhteistyöryhmässä. Kyseinen ryhmä myös valvoo kriteerien noudattamista.

Tarvitaan useita parannuksia, jotta Saaristomeren kansallispuisto voi profiloitua kansainvälisenä PAN Parks -puistona. Opastusmateriaalia, kuten karttoja ja luontopolkuja, pitää päivittää ja englanninkielistä materiaalia tulee lisätä. Markkinointia ja näkyvyyttä voidaan tehostaa esimerkiksi yhteistyöyrittäjien, alueen kuntien ja Metsähallituksen verkkosivuilla. Paikallisen yhteistyöryhmän vastuulla on suunnitelman päivittäminen. Suunnitelma päivitetään vuonna 2011 ja sen jälkeen tasaisin väliajoin.