Författare Sarlin Annastina
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2009
Sidantal 64 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 65
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-737-7 (painettu), 978-952-446-741-4 (pdf, 2. korj. p.)
Sammandrag

Skärgårdshavets nationalpark grundades år 1983 och förvaltas av Forststyrelsen. I motsats till de flesta nationalparker i Finland är målsättningen med Skärgårdshavets nationalpark förutom att skydda naturen även att upprätthålla skärgårdskulturen samt att trygga det traditionella nyttjandet av naturen och bevara en levande skärgård. Traditionella näringar har i dag en allt mindre ekonomisk betydelse i skärgården medan olika service- och turismföretag etableras. Däremot stödjer dessa närningar varandra och gör området mer attraktivt. Strategin för naturturism behövs för att bevara skärgårdsmiljön med höga naturvärden och hög biodiversitet samt för att kulturen upprätthålls samtidigt som besökare skall kunna uppleva området på hållbar basis. Strategin är även en del av verifieringsprocessen för medlemskapet i PAN Parks-nätverket (www.panparks.org).

Skärgårdshavets nationalpark är kärnområdet i strategin och har potential att fungera som ett dragplåster för den regionala naturturismen. Nationalparken saknar bosättning och därför har även det mer omfattande Skärgårdshavets biosfärområde beaktats i denna strategi. Inom biosfärområdet finns redan ett stort antal registrerade företag. För att trygga mångfalden och hållbarheten av både företagsamhet och produktutbud krävs såväl planering som uppföljning av turismens effekter. Uppföljning behövs också för att värna om naturen och områdets biodiversitet. Genom att kontinuerligt genomföra t.ex. besökar- och marknadsundersökningar finner man potentiella nya kundgrupper och kan reda ut deras förväntningar på besöket.

För tillfället når de flesta besökare nationalparken med egen båt, främst under juli månad. Inom biosfärområdet är det Skärgårdens ringväg som har inbringat största antalet besökare och vägen kommer säkert även i fortsättningen att ha en stor betydelse för den regionala turismen. För att besökare skall kunna uppleva hållbar och högklassig naturturism krävs ett gemensamt kvalitetsledningssystem för företagare och att intressentgrupperna arrangerar kurser för turistföretagare och guider. Turismen kommer att förbli småskalig även i framtiden.

Företagare som erbjuder besökare naturupplevelser och relaterade tjänster i skärgården – inom och utanför nationalparken – och som uppfyller ett antal kriterier som fastställs i denna strategi har möjlighet att bli PAN Park Business Partners och därmed dra nytta av PAN Parks internationella marknadsföringstjänster. Ansökningarna verifieras av den lokala PAN Parks-gruppen som även följer upp att samarbetsföretagen följer den fastställda standarden framöver.

För att Skärgårdshavets nationalpark skall kunna profileras som en internationella PAN Park krävs flera förbättringar: exempelvis uppdaterat informationsmaterial som kartor och naturstigar, i synnerhet på engelska. Marknadsföringen och synligheten kan förbättras t.ex. med webbplatser, tillsammans med samarbetsföretagare, Väståbolands stad, Kimitoöns kommun och Forststyrelsen. Lokala samarbetsgruppen som har sammanställt denna strategi kommer att ansvara för dess uppdatering. Strategin ska uppdateras år 2011 och med jämna mellanrum därefter.