Tekijä Hokkanen Marja, Kanerva Tiina
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sivut 33 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 33
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-584-7 (pdf)
Tiivistelmä

Tämä luonnonhoidon ja rakenteiden toimenpidesuunnitelma koskee Saltfjärdenin aluetta, joka sijaitsee Kirkkonummen kunnassa Porkkalanniemen ja Upinniemen pohjoispuolella. Saltfjärdenin alueeseen kuuluu arvokas lintukosteikko sekä Granholmenin jalopuumetsä. Alue on osa Saltfjärdenin–Tavastfjärdenin Natura 2000 -aluetta. Kooltaan alue on 140 hehtaaria.

Saltfjärdenin alueen hoidolla pyritään säilyttämään ja parantamaan alueen linnustollista arvoa. Tavoite koskee sekä pesimälinnustoa että muutonaikaisia levähtäjiä ja ruokailijoita. Samalla ylläpidetään perinnebiotooppeja ja niihin sitoutuneita eliölajeja. Granholmenin lehmusmetsikössä suositaan jalopuita, ja metsikköä myös laajennetaan istuttamalla jalopuutaimia viereiselle pellolle.

Suunnitelmassa esitetään aitausta yhteensä 3 100 metriä, kunnostusraivausta 11,4 ha:lle, laidunnusta 71,3 ha:lle ja 4:n karjasillan rakentamista. Lisäksi esitetään lehdon hoitoa 1,6 ha:lle ja jalopuumetsän perustamista 1,2 ha:lle. Osa alueen kaivetuista ojista tukitaan (yhteensä 3 150 m) ja toiselle alueelle kaivetaan allikoita (noin 2 ha:n alueelle). Lisäksi alueelle tehdään suunnitelman mukaan 2 lintutornia, 2 pysäköintialuetta ja 2 opastuspaikkaa. Näistä puolet toteutetaan heti ja toiset tarpeen vaatiessa ja varojen salliessa myöhemmin.

Osa suunnitelmassa esitetyistä toimenpiteistä on jo toteutettu osana Lintulahdet Life -hanketta; osa on vielä toteuttamatta. Toteuttamatta olevien luonnonhoitotoimenpiteiden arvioidut kustannukset ovat yhteensä 30 500 euroa.

Tämä suunnitelma on tehty osana Lintulahdet Life -hanketta.