Tekijä Virkkunen Veikko
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2011
Sivut 59 s.
Kieli
suomi
Vaihtoehtoinen kieli
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 93
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-865-7 (pdf)
Tiivistelmä

Tämä luontomatkailusuunnitelma laadittiin päivittämään vuoden 2001 Syötteen alueen luontomatkailusuunnitelma. Toimintaohjelman toteutuneisuuden ja toimintaympäristössä tapahtuneen kehityksen myötä on syntynyt tarve päivittää luontomatkailua koskevat tavoitteet ja laatia uusi toimintaohjelma. Suunnitelmaprosessiin ovat osallistuneet Metsähallituksen lisäksi alueen keskeiset matkailutoimijat muun muassa työpajojen ja yhteisten tapaamisten avulla. Suunnitelman tueksi valmistui vuonna 2010 Syötteen yritys- ja kävijätutkimukset.

Syötteen kansallispuisto hyväksyttiin vuonna 2004 Euroopan kansallispuistoliiton European Charter -suojelualueverkoston jäseneksi. Ohjelman tavoitteena on kestävän luontomatkailun kehittäminen suojelualueilla. Tämän suunnitelman päätavoitteena on edistää Syötteen luontokohteilla eli Syötteen kansallispuistossa, Iso-Syötteen retkeilyalueella sekä Syötteen virkistysmetsässä harjoitettavaa luontomatkailua. Tavoitteena on myös seurata luontomatkailun kestävyyttä Hyväksyttävän muutoksen rajat -menetelmällä. Suunnitelman toteutumisen seurauksena on luontomatkailun hallittu kasvu sekä paikallisen matkailutulon ja paikallisväestön hyvinvoinnin lisääntyminen.

Vuonna 2010 Syötteen suojelualueilla toimi kolmetoista Metsähallituksen yhteistyöyritystä. Luontokohteille tehdään vuosittain vajaat 100 000 käyntiä, jotka aiheuttavat lähialueen kuntiin noin 3,8 miljoonan euron eli 50 henkilötyövuoden paikallistaloudelliset vaikutukset. Suojelualueille on rakennettu kattava retkeilyn palveluvarustus, jonka tuotteistaminen on kesken sekä omatoimisia matkailijoita että yritysten asiakkaita ajatellen. Retkeily ja hiihto ovat suosituimmat aktiviteetit, mutta trendien myötä uudet lajit nostavat suosiotaan. Matkailukeskusten tavoitteena on lisätä tuntuvasti kävijämääriään ja näin myös matkailun liikevaihtoa. Suojelualueiden palveluita kehittämällä ja matkailutoimijoiden palvelujen laatua ja osaamista parantamalla päästään kohti suunnitelmassa määriteltyä tavoitetilaa.

Vuodelle 2020 laaditun tavoitetilan mukaan Syötteen luontomatkailu perustuu erämaiseen luontoon, kulttuuriin ja paikallisuuteen. Korkeatasoiset palvelut mahdollistavat kotimaisen ja kansainvälisen matkailun kestävän kasvun ja menestyksen. Menestys luo työpaikkoja ja houkuttelee alueelle uusia asukkaita. Tavoitetilan saavuttamiseksi alueen viestintää ajantasaistetaan, retkeilypalveluiden laatua parannetaan ja palveluja tuotteistetaan kohderyhmälähtöisesti. Luontokeskuksen toimintaa kehitetään vastaamaan muuttuvia tarpeita ja alueen matkailutoimijoiden kanssa luodaan uusia toimintatapoja, joiden tavoitteena on matkailutuotteiden laadun parantuminen ja toimijoiden osaamisen lisääntyminen. Kansainvälisen verkostoitumisen edistäminen European Charter -verkostossa lisää Syötteen valtakunnallista ja kansainvälistä tunnettuutta. Kaiken tekemisen keskiössä on paikallisväestö, joka kulttuurillaan tuottaa sisältöä matkailutuotteisiin ja -tapahtumiin.