Tekijä Aarnio Hannaleena
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2024
Sivut 75 s.
Kieli
suomi
ISBN 978-952-377-125-3 (pdf)
Tiivistelmä

Metsähallituksen Eräpalvelut laatii kalastuksen kehittämisohjelman, jossa linjataan toimintaa ja määritellään tulevien vuosien tavoitteet ja toimenpiteet valtion vesien kalastusjärjestelyille. Tarve kehittämisohjelman laadinnalle on ilmeinen. Kalastuksen järjestäminen on ollut pitkään taloudellisesti alijäämäistä. Lakiuudistusten myötä tehtävät ovat lisääntyneet ilman siihen osoitettua lisärahoitusta. Kalastustoimintaan kohdistetut odotukset ovat olleet myös osittain epäselviä. Tässä selvityksessä luodaan tilannekuva valtion vesien kalastuksen järjestämisestä, sen nykytilasta ja kehitystarpeista Eräpalvelujen kalastuksen kehittämisohjelman tueksi. Selvityksen keskeisenä päämääränä on: 1) tuottaa näkemys siitä, mitä omistaja ja sidosryhmät odottavat Eräpalvelujen kalastuksen järjestelyiltä tulevaisuudessa, 2) esittää toiminnan kehittämiseen eri vaihtoehtoja, joilla pyritään vastaamaan kalastuksen järjestämiseen liittyviin tulevaisuuden muutoksiin yhteiskunnassa ja ympäristössä ja 3) kuvata näiden vaihtoehtojen toiminnan rahoittaminen. Selvitys perustuu 32 henkilön haastatteluihin. Ne edustavat omistajan (8) sekä sisäisten (6) ja ulkoisten sidosryhmien (18) näkemyksiä. Lisäksi selvityksestä kuvataan kalastuksen talouden nykytilanne, jossa ei ole tapahtunut suuria muutoksia kustannusvastaavuuden parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä huolimatta.

Selvityksen haastattelujen mukaan Metsähallituksen rooli kalastusasioissa nähdään laajemmassa mittakaavassa valtion strategioiden ja linjausten toteuttajana sekä yhteiskunnallisena vaikuttajana. Metsähallitus mahdollistaa eri kalastusmuotoja kestävästi ja toimii edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä. Metsähallitus koetaan tärkeänä, asiantuntevana ja luotettavana toimijana kalastusasioissa. Viestintä, lupakauppa ja asiakaspalvelu nähdään erinomaisina. Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten, kuten ilmaston- ja väestönmuutoksen tai lainsäädännön ja arvomaailman muuttumisen, myötä kalastuksen kestävyyden ja vastuullisuuden arvioidaan korostuvan entisestään. Toimintaympäristön muutoksista eniten huolta kannetaan ilmastonmuutoksen lisäksi merituulivoiman vaikutuksesta kalakantoihin ja kalastukseen, mikä Metsähallituksen tulee toiminnassaan huomioida.

Omistajan ja sidosryhmien odotukset tukevat pääosin nykyistä Metsähallituksen Eräpalvelujen kalastustoiminnan kehittämissuuntaa. Tämä kertonee siitä, että laki ja uudistuneet strategiat linjaavat hyvin Eräpalvelujen kalastustoimintaa. Metsähallituksen odotetaan kehittävän kalastustoimintaansa luontaisten kalalajien elinvoimaisuuteen perustuen. Vapaa-ajankalastuskohteiden ja kalastuslupakäytäntöjen monipuolistamisessa nähdään vahvasti myös mahdollisuuksia kalastusmatkailun tukemiseen. Kaupallisen kalastuksen edistäminen koetaan tärkeäksi Metsähallituksen tehtäväksi. Valtion tavoitteena on suomalaisen kalan käytön lisääminen ja sen turvaaminen myös huoltovarmuuden näkökulmasta. Kestävän kalastuksen mitoitus tulee varmistaa yhtenä kokonaisuutena yleiskalastusoikeudet huomioiden. Kestävä kalavarantojen hyödyntäminen on kaikkien sidosryhmien yhteinen tavoite. Kalalajien ja elinympäristöjen hoito nähdään Metsähallituksen vastuualueiden yhteisenä ydintoimintona, jota tulisi jatkossa vahvistaa ja jonka toimintamalliin ja rahoitukseen tulee löytää ratkaisu. Selvityksessä esitetään lukuisia yksittäisiä ehdotuksia näiden kokonaisuuksien kehittämiseksi ja rahoittamiseksi.