Tekijä Lumijärvi Heidi, Tapaninen Matti
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2012
Sivut 80 s.
Kieli
suomi
ISBN 978-952-446-956-2 (painettu), 978-952-446-957-9 (pdf)
Tiivistelmä

Ihmisen hyvinvoinnin perusta on luonnossa. Paitsi että luonnosta saadaan ravintoa ja monia raakaaineita, luonto muun muassa puhdistaa vettä ja ilmaa, säännöstelee tulvia ja toimii hiilinieluna. Viime aikoina on käynnistynyt keskustelu luonnon tarpeellisuudesta koettuna ympäristönä ja tätä kautta ihmisten terveyden ylläpitäjänä.

Yhä suurempi osa maapallon ihmisistä asuu kaupunkimaisessa ympäristössä, mikä on tuonut mukanaan monenlaisia ilmiöitä, joista erityisen haasteellinen on ihmisen luontosuhteen heikentyminen. Lisäksi vähentynyt ulkoilmaelämä ja liikunta ovat johtaneet monenlaisiin terveydellisiin ongelmiin. Luontoympäristön tuottamia terveysvaikutuksia tutkittaessa on puistoilla ja retkeilyalueilla todettu olevan merkittäviä positiivisia vaikutuksia sekä fyysisten että psyykkisten sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Asuinympäristössä sijaitsevat viheralueet lisäävät ihmisten yleistä terveydentilaa ja koettua elämän laatua. Lisäksi luontoympäristö parantaa ihmisten motivaatiota liikkua, joten se vaikuttaa ihmisten terveyteen myös välillisesti houkuttelemalla ulkoiluun.

Tämän toimintaohjelman tarkoituksena on liittää maailmanlaajuisesti ajankohtainen aihe Oulun seudulle ja herätellä keskustelua siitä, miten täällä pohjoisessa voitaisiin ihmisen ja luonnon välistä yhteyttä vahvistamalla edistää sekä asukkaiden että maakunnan hyvinvointia. Toimintaohjelma on tarkoitettu työvälineeksi luontoalueiden hoitajille, palveluntuottajille, kansalaisjärjestöille sekä muille alueellisten ja maakunnallisten kehittämisohjelmien toteuttajille.

Ohjelmassa määritellään tavoitteita ja keinoja Oulun seudun ja sen vaikutusalueen luontoalueiden virkistyskäytön kasvulle ja monipuolistumiselle. Päämääränä on hyvinvoinnin edistäminen ja Oulun seudun vetovoimaisuuden lisääminen. Erityisesti tavoitteena on vahvistaa luontoalueisiin liittyvien toimijoiden yhteistyötä sekä parantaa ja yhdenmukaistaa luontoalueiden tunnettuutta ja palvelujen laatua.

Saatavissa painettuna
Hinta 0 €