Allmänna användningsvillkor för Julkaisut.metsa.fi-webbtjänst

Beskrivning av webbtjänsten

Webbtjänsten (senare också ‘tjänsten’) produceras och upprätthålls av Forststyrelsen, som är ett statligt affärsverk (FO-nummer: 0116726-7) och lyder under jord- och skogsbruksministeriet samt miljöministeriet. Forstyrelsens webbtjänst består av sidor innehållande uppgifter om publikationerna samt publikationernas nätversioner. Julkaisut.metsa.fi är en del av metsa.fi-webbtjänst.

Användaren förbinder sig att använda webbtjänst enligt dessa användningsvillkor, lag och god sed. Tjänsten är avgiftsfri.

Alla uppgifter som förekommer i tjänsten är avsedda endast för informativa ändamål, och uppgifterna skall inte betraktas som juridisk, ekonomisk eller annan dylik rådgivning. Forststyrelsen svarar inte för hur informationen i tjänsten passar användarens behov eller för resultaten av handlingar som utförts utgående från informationen.

Användningsrätt till material som publiceras i webbtjänsten

Alla rättigheter till webbtjänsten och publikationerna, inklusive upphovsrätten innehas av Forstyrelsen och/eller publikationens författare eller fotografer. Användaren har ej rätt att – utöver de senare nämnda undantagen – utan ett på förhand beviljat skriftligt tillstånd, publicera, översätta eller ändra publikationerna eller materialet.

Upprätthållande av tjänsten och skadeståndsskyldighet

Forststyrelsen strävar till att upprätthålla möjligast felfri och högklassig information i sin webbtjänst, men garanterar inte att sidorna eller innehållet är felfria. Forststyrelsen har rätt att förbättra eller ändra innehållet och strukturen i tjänsten.

Forststyrelsen svarar inte för att tjänsten kontinuerligt är tillgänglig och garanterar inte heller att tjänsten fungerar felfritt eller utan avbrott. Forststyrelsen svarar inte för de eventuella direkta eller indirekta skador som användaren drabbas av på grund av av felaktigt innehåll eller tekniska fel eller servicearbeten.

Forststyrelsen har rätt att ändra dataprogram, databas, utrustning och andra delar av tjänsten. Forststyrelsen har när som helst rätt att tillfälligt eller för gott ta ur bruk en tjänst helt eller delvis.

Av andra producerat material

Forststyrelsen svarar inte till någon del för innehållet eller funktionen i andra nätverkstjänster som nås via webbtjänst. Då användaren går vidare till länkade sidor godkänner han att sidorna inte längre administreras av Forststyrelsen och att Forststyrelsen inte har någon möjlighet att påverka deras innehåll. Att en länk utanför webbtjänst ingår i tjänsten antyder inte att Forststsyrelsen på något sätt skulle göra reklam för ifrågavarande sidor eller tjänster.

Den lag som tillämpas

Vid användning av tjänsten och tolkning av användningsvillkoren tillämpas Finlands lag. Tvister i fråga om avtalet avgörs vid Helsingfors tingsrätt i enlighet med Finlands lagstiftning.

Ikraftträdande för och förändringar av användningsvillkoren

Dessa användningsvillkor träder i kraft från nämnda datum (senare i dokumentet) och är i kraft tillsvidare. Forststyrelsen har rätt att ändra användningsvillkoren och nya användningsvillkor träder i kraft vid den tidpunkt då de publiceras i webbtjänsten.