Dataskyddsbeskrivning för webbplatsen Julkaisut.metsa.fi

Forststyrelsens webbplats Julkaisut.metsa.fi är en för alla öppen webbplats. På webbplatsen presenteras Forstyrelsens publikationer.

Insamling av uppgifter

På webbplatsen Julkaisut.metsa.fi insamlas uppgifter om användare med en responsblankett och via publikationernas beställningsformulär.

I responsblanketten kan användaren om hen så önskar lämna sina kontaktuppgifter, om hen vill ha svar på sin respons. I responsblanketten kan användaren ange följande personuppgifter: adress.

På beställningsformuläret lämnar användaren sin kontaktinformation om användaren vill beställa en publikation eller om användaren efterfrågar mer information om publikationerna. Följande information kan lämnas på beställningsformuläret: namn, gatuadress, postnummer, ort, e-post adress och telefonnummer.

Behandling och utlämnande av uppgifter

De uppgifter som insamlats med responsblanketterna överförs till responsdatabasen i Forststyrelsens miljö- och kvalitetssystem. Personuppgifterna lämnas inte ut utanför Forststyrelsen och de behandlas endast inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Information om beställningarna sparas inte i något register, systemet vidarebefordrar beställningarna via e-post direkt till den ansvariga personen.

Förvaring av uppgifter

De personuppgifter som getts i samband med responsen förvaras så länge som behandlingen av responsen i Forststyrelsen pågår.

De e-postmeddelanden som mottagits från beställningsformuläret raderas när beställningarna har behandlats.

Skydd av uppgifter

I skyddet av Julkaisut.metsa.fi iakttas god dataskyddspraxis och de lagar och förordningar som gäller samt Forststyrelsens kompletterande anvisningar. Användningen av systemet är begränsat med hjälp av användarrättigheter till de personer som behöver uppgifterna i sitt arbete.

Användning av kakor

På webbtjänsten Julkaisut.metsa.fi används kakor (”cookies”). Kakor är små textfiler som webbtjänsten sparar på användarens dator. Kakorna och annan data sparas på datorn under en bestämd tid, varefter webbläsaren raderar filerna. Vi använder dessa tekniker i vår tjänst endast för språkval.

Uppföljning av användningen av webbtjänsten

Uppgifter om användningen av Julkaisut.metsa.fi-webbtjänsten samlas in utan kakor med tjänsten Snoobi Analytics.  Personlig information om webbtjänstens användare, med vilka enskilda besökare kan identifieras, samlas inte in. Uppgifterna används för att utveckla tjänsten. De insamlade uppgifterna förvaras i verktyget Snoobi Analytics. Snoobi administrerar dessa uppgifter enligt sin dataskyddspraxis.  Mer information finns på Snoobi Analytics webbplats (snoobi.com, på finska).

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att be den personuppgiftsansvarige om uppgifter om honom eller henne själv och har rätt att be att inexakta och felaktiga uppgifter korrigeras och att behandlingen av dem begränsas under tiden det säkerställs att uppgifterna stämmer. Den registrerade har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten om hur personuppgifter behandlas.

Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

I frågor som gäller dataskyddsbeskrivningen och den registrerades rättigheter svarar i första hand Sirpa Routasuo (sirpa.routasuo@metsa.fi) som är ansvarig för systemets register och dataskyddsansvarige Janne Kiiskinen (janne.kiiskinen@metsa.fi). I dataskyddsärenden ber vi er i första hand ta kontakt skriftligen direkt med den personuppgiftsansvarige: Forststyrelsen/Registratorskontoret, PB 80, 00521 Helsingfors, eller på adressen tietosuoja@metsa.fi.