Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2019
Sidantal 53 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Tämä ohje käsittelee Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnassa olevien suojelu- ja retkeilyalueiden sekä kulttuuriperintökohteiden asiakasturvallisuutta. Näkökulma kohdentuu jokamieheen, alueella tai kohteessa omatoimisesti retkeilevään kävijään. Turvallisuutta tarkastellaan myös laajemmin matkailun näkökulmasta. Tavoitteena on löytää parhaat toimintamallit.

Asiakasturvallisuutta tarkastellaan kokonaisuutena. Voimme vaikuttaa turvallisuuden osatekijöihin parantamalla yksityiskohtia ja käytäntöjä kokonaisuuden kannalta toimivammiksi. Asiakasviestinnän sekä rakenteiden käyttöturvallisuuden ylläpidon merkitys paikkatietojärjestelmämme avulla korostuvat. Koko henkilöstön yhteistyö niin asiakaspalvelussa kuin huollossa on tärkeää.

Asiakasturvallisuuden painopisteet Luontopalveluissa ovat:

  • Riskikartoitus ja turvallisten toimintamallien hakeminen. Puistoalueittain kartoitetaan sattuneet onnettomuudet ja läheltä piti -tilanteet (onnettomuuskirjanpito), määritetään asiakasturvallisuuteen kohdistuvat riskit sekä mietitään keinot niiden vähentämiseksi. Selvitys tehdään puistoalueissa asiakaspalvelun ja huollon henkilöstön yhteistyönä vähintään kerran vuodessa helmikuun loppuun mennessä.
  • Viestintä. Hyvän kohdekohtaisen ja yleisesti turvallista retkeilyä koskevan ennakkotiedon tuottamiseen panostetaan ja sitä levitetään monikanavaisesti, jotta asiakas löytää itselleen sopivan retkikohteen. Mahdollisista vaaroista kerrotaan maastossa ja muussa opastusviestintäaineistossa selkeästi, ja hätätilanneohjeet ovat näkyvillä verkkopalveluissamme ja maastossa. Kriisitilanteessa noudatetaan kriisiviestinnän ohjeita.
  • Palveluvarustuksen paikkatietojärjestelmän käyttö. Rakenteiden kuntoa ja turvallisuutta seurataan niin maastossa kuin raportoimalla. Tiedon ajantasaisuudesta ja tarkkuudesta huolehditaan, jolloin paikkatietojärjestelmä palvelee myös viestinnässä ja pelastustoimissa parhaiten.
  • Yhteistoiminta pelastusviranomaisten kanssa hätätilanteissa. Kohteidemme paikkatietojen (Retkikartta.fi, Luonfoon.fi) hyödyntäminen onnettomuustilanteissa on onnistumisen avaimia. Yhteydenpito pelastusviranomaisiin on tärkeää: esim. paikallistuntemus ja hätätilanteiden harjoittelu.
  • Aktiivinen, valpas ja käytännönläheinen turvallisuuskulttuuri. Havainnoimme omia toimintamahdollisuuksiamme ja toteutamme kehitysideoita arjen työssä.

Metsähallituksen Luontopalvelujen johtoryhmä on hyväksynyt ohjeen otettavaksi käyttöön 11.3.2019 ja se on päivitetty 8.3.2019. Ohjeen ajantasaisuutta tarkastellaan vähintään kerran vuodessa. Ohje liitteineen on osa Metsähallituksen ympäristöjärjestelmää (Asianumero MH 1884/2019/07.00.00). Tässä on julkaistu ohjeen perusteksti.