Författare Meriruoho Anna
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sidantal 50 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 135
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-776-6 (pdf)
Sammandrag

Världsarvet Kvarkens skärgård ligger i skärgården i kommunerna Korsnäs, Malax, Korsholm, Vasa och Vörå-Maxmo. Kvarkens skärgård upptogs år 2006 på UNESCO:s världsarvslista och bildar tillsammans med Höga Kusten i Sverige ett gemensamt världsarv. Kvarkens skärgård är en typisk landhöjningskust och där förekommer geologiskt värdefulla moränformationer från istiden. Karakteristiska drag för naturen på området är stenighet, karghet och grunda havsvikar. I Kvarkens skärgård finns levande bygemenskaper och betydande kulturarvsobjekt. Kvarkens skärgård är viktig inte bara på grund av sina naturvärden utan också som rekreationsområde och vardagsmiljö för lokalbefolkningen.

Det gjordes en besökarundersökning på världsarvet Kvarkens skärgård sommaren 2009. Man insamlade uppgifterna handlett och med hjälp av frågeformulär 1.7–30.9.2009. Besökarundersökningens material analyserades med statistiska metoder.

65 % av svararna besökte världsarvet Kvarkens skärgård i juli. De populäraste besöksmålen var Replot bro, Svedjehamn och byarna Björköby och Replot. Svararnas medelålder var 45 år. Utlänningarnas andel av svararna var 9 %. Flest finska besökare kom från världsarvsområdets närkommuner och huvudstadsregionen. En klar majoritet av svararna var dagsgäster. Dagsgästerna vistades i medeltal tre timmar på området, övernattarna ca åtta dygn. 59 % av svararna hade besökt världsarvsområdet även tidigare.

De viktigaste orsakerna till besöken var landskapen och naturupplevelserna samt avkoppling och samvaro med det egna sällskapet. Att promenera, att observera naturen och att besöka en kiosk eller café på området var de populäraste aktiviteterna bland besökarna. Viktigast för besökarna var att får njuta av naturens lugn och att fira semester med den egna familjen.

Besökarnas förväntningar uppfylldes bäst när det gäller naturmiljön. Nöjdast var besökarna med det omväxlande landskapet och områdets allmänna snygghet. Mest negativ kritik fick parkeringsplatserna utmed vägarna och det att specialbehov inte har beaktats i tillräcklig grad (t.ex. handikappades behov). I det stora hela var besökarna nöjda med mängden av och kvaliteten på tjänsterna.

Av besökarundersökningen kan man dra slutsatsen att det faktum att området upptagits på världsarvslistan erbjuder outnyttjade möjligheter att utveckla dess service och aktiviteter.