Författare Pirkanmaan ympäristökeskus, Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sidantal 68 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 34
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-587-8 (pdf)
Sammandrag

Suunnittelualueen suojeluarvo perustuu monipuoliseen lintujärven sekä sitä ympäröivien luhta­rantojen ja pienialaisten lehtometsien muodostamaan luontokokonaisuuteen. Suunnittelualue on sijaintinsa, laajan kokonsa ja metsäisten rantojensa ansiosta erämainen. Järvellä pesii monipuolinen vesilinnusto. Alue on myös valtakunnallisesti merkittävä muutonaikainen ruokailu- ja levähdysalue. Suunnittelualue on paikallisesti tärkeä virkistyskäyttökohde, jonka kävijämäärä on pieni.

Ekojärven Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelman teko on osa Pirkanmaan ympäristökeskuksen koordinoimaa Life-hanketta ”Pirkanmaan arvokkaiden lintuvesien kunnostus ja hoito”. Suunnitelma on laadittu laajassa yhteistyössä Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalveluiden, Pirkanmaan ympäristökeskuksen ja Satakunnan riistanhoitopiirin sekä paikallisten asukkaiden ja järjestöjen kesken. Suunnitelman laadinnassa on ollut keskeinen merkitys työryhmätyöskentelyllä sekä hoito- ja käyttökyselyllä. Suunnitelmassa on sovitettu yhteen alueen luontoarvojen ja paikallisen virkistyskäytön säilymistä.

Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on säilyttää ja parantaa linnuston elinolosuhteita sekä säilyttää liito-oravan elinmahdollisuuksia ja arvokkaita luontotyyppejä. Lisäksi tavoitteena on alueen säilyminen paikallisena lähivirkistyskohteena ja maakunnallisena linturetkikohteena sekä järven veden laadun parantuminen.

Suunnitelmassa esitetään alueen hoitamista jatkamalla vierasperäisten pienpetojen pyyntiä alueella sekä raivaamalla pensaikkoja rantaluhdissa ja pesimäsaarekkeissa. Virkistyskäytön selkeyttämistä esitetään tehtäväksi opasteilla, karsimalla tarpeettomia rakenteita sekä rajoittamalla rantautumista ja moottoriveneillä liikkumista lintujen pesimäkautena. Suunnitelmassa esitetään myös luonnonsuojelualueen perustamista sekä jatkohankkeen käynnistämistä Ekojärven veden laadun parantamiseksi.

Ekojärven Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma on laadittu vuosille 2006–2026. Suunnitelmassa esitetyt hoitotoimenpiteet tarkennetaan yksityiskohtaisesti erillisissä toimenpidesuunnitelmissa.

Elektronisk publicering