Författare Hokkanen Marja, Aapala Kaisu, Alanen Aulikki (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2005
Sidantal 85 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 76
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-402-0 (painettu), 952-446-403-9 (pdf)
Sammandrag

Ympäristöministeriö antoi vuonna 2004 Metsähallitukselle tehtäväksi asettaa yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa luonnonsuojelualueiden ennallistamis- ja hoitotoimien seurannan ohjausryhmän, jonka tehtävänä on laatia valtakunnallinen ennallistamisen ja hoidon seurantastrategia. Ohjausryhmä päätti seurantastrategian sijasta laatia nyt julkaistavan ennallistamisen ja luonnonhoidon seurantasuunnitelman. Seurantasuunnitelma kattaa metsien ja soiden ennallistamisen sekä lehtojen, jalopuumetsien ja perinnebiotooppien hoidon.

Ohjausryhmä kokosi toimenpiteiden tavoitteet pääasiassa aiemmin julkaistuista lähteistä, joista merkittävimmät olivat Ennallistamistyöryhmän mietintö sekä METSO-toimintaohjelma. Seurannan tavoitteena on havaita ongelmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä arvioida, saavutetaanko ennallistamiselle ja luonnonhoidolle asetut tavoitteet.

Ennallistamisen toteutuksen pinta-alaseuranta pohjautuu Metsähallituksen paikkatietojärjestelmään SutiGisiin. Luonnonhoidon toteutuksen pinta-alaseurantaa varten SutiGisiä tulee vielä kehittää. Myös ennallistamisen ja luonnonhoidon toteutuksen laatuun tulee kiinnittää huomiota.

Metsien ennallistamisosion mukaisesti vaikutusseurantaa varten perustetaan seurantaverkosto. Lahopuun lisäyskohteilla se pohjautuu puustoseurantaan ja pienaukotuskohteilla lisäksi taimiseurantaan. Seurantaverkon perustaminen aloitetaan vuonna 2005. Lisäksi suositellaan hyvin suunniteltujen ja jo aloitettujen seurantojen jatkamista sekä annetaan ohjeita lajistoseurantojen tekemiseen.

Soiden ennallistamisen ja luonnonhoidon kohteilla tehtäväksi esitetyn hoitoseurannan tavoitteena on varmistaa, että kehitys käynnistyy halutulla tavalla. Soilla tarkasteltavat asiat painottuvat ojien täyttämisen ja patoamisen tekniseen onnistumiseen, veden liikkumiseen ojien kohdalla sekä suon vettymiseen. Luonnonhoitokohteilla varmistetaan, että toimenpiteet parantavat luontotyypin rakenteen ja lajiston elpymistä sekä maaperän ominaisuuksia ja tulevaa kehitystä halutulla tavalla ja estävät ei-toivottujen muutosten etenemisen. Hoitoseurantamenetelmiä testataan vuonna 2005 ja kehitetään edelleen saatujen kokemusten perusteella. Hoitoseurantojen erityiskohteiden ja vaikutusseurantojen kehittämistyön jatkamista pidetään tärkeänä.

Seurantatietojen tallentamiseen ehdotetaan kehitettäväksi tietojärjestelmä.