Författare Potinkara Oiva
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1997
Sidantal 139 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 69
ISSN-L 1235-6549
ISBN 951-53-1284-1 (painettu)
Sammandrag

Tämä selvitys Ruunaan luonnonsuojelualueen ja Ruunaan retkeilyalueen menneisyydestä perustuu arkistotietojen ja muun kirjallisen aineiston ohella pääosin alueen asukkaiden muistitietoon.

Ruunaan alue on vanhaa erämaata. Sen hallinto on kuulunut vuodesta 1859 alkaen Metsähallitukselle. Alueella olevia torppia verotettiin kruununmetsätorppina. Osa niistä nimettiin metsänvartijatiloiksi. Asukkaat hyödynsivät aluetta kaskeamalla, kalastamalla ja metsästämällä sekä suo- ja luhtaheinää niittämällä. Alueen halki virtaava Lieksanjoki vaikutti voimakkaasti alueen metsätalouteen. Puutavaraa uitettiin runsaasti sekä alueen metsistä että rajantakaisesta Venäjän Karjalasta.

Ruunaan luonnonsuojelualue perustettiin vuonna 1991 luonnonsuojelulain mukaiseksi erityiseksi suojelualueeksi. Suojelualue rajoittuu valtakunnan rajaan. Niinpä valtioiden välinen kaupankäynti ja muu yhteistoiminta sekä rajavartiolaitoksen vaikutus on koko alueelle ollut varsin merkittävää.

Ruunaan retkeilyalue perustettiin vuonna 1987. Sen tarkoituksena on ottaa ulkoilutoiminnan tarpeet korostetusti huomioon koskialueen käytössä.

Upplagan har utgått
Mera information

2. painos