Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 135 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 128
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-949-4 (pdf)
Sammandrag

Etelä-Konneveden suojelualuekokonaisuus sijaitsee Keski-Suomen ja Pohjois-Savon maakuntien rajalla, Konneveden ja Rautalammin kunnissa. Se koostuu kolmesta Natura 2000 -ohjelman alueesta ja niihin rajoittuvista suojeluun varatuista valtionmaista sekä yksityisistä suojelualueista. Natura-alueista suurin on SCI- ja SPA-alueena verkostoon valittu Konnevesi–Kalaja–Niinivuori (FI0600032), joka rajoittuu pitkälti Etelä-Konneveden järvialtaan mukaisesti. Muut suunnittelualueeseen kuuluvat Natura-alueet ovat pieni yksityismaalla sijaitseva Vuori-Kalajan letto (FI0600107, SCI) sekä erillinen, Hankaveden rantaan rajoittuva Toussunlinna (FI0600061, SCI). Suunnittelualueeseen kuuluvat Konneveden rantojensuojeluohjelma-alue sekä kaksi vanhojen metsien suojeluohjelman aluetta.

Eteläinen Konnevesi on kirkasvetinen ja karu Rautalammin reitin keskusjärvi, jonka rannat ovat pääosin kallioisia, niukkakasvustoisia ja jyrkkiä. Geologisesti monimuotoisen suunnittelualueen pohjois- ja länsiosat ovat topografialtaan melko loivia, ja silokallioita on paljon. Itäisten ja eteläisten osien maasto on puolestaan huomattavan jyrkkäpiirteistä, jopa vuorimaista.

Suojelualuekokonaisuuden inventoiduilla alueilla esiintyy 11 Natura-luontotyyppiä. Vallitsevat luontotyypit ovat boreaaliset luonnonmetsät ja lehdot. Inventoimaton Etelä-Konneveden järviallas kuuluu Natura-luontotyyppiin karut kirkasvetiset järvet. Suunnittelualueella esiintyy useita lintu- ja luontodirektiivin lajeja sekä edustavaa metsälajistoa ja monimuotoista epifyyttijäkälä-, lahottajasieni- ja lahopuuhyönteislajistoa. Kalajanvuoren ja Kituvuoren vanhat metsät järeine haavikoineen ovat valtakunnallisesti merkittäviä haavasta riippuvaisten lajien elinympäristönä. Suunnittelualueen paikoin ravinteiset kalliot muodostavat merkittävän elinympäristön useille suojeltaville putkilokasvi-, sammal- ja jäkälälajeille. Järvialueen kalasääskikanta on huomattava. Vesistössä elää uhanalaisia kalakantoja, mm. järvitaimen ja planktonsiika, sekä jääkauden reliktilajeja.

Suunnittelualueen virkistys- ja matkailukäyttö jakaantuu alueellisesti sekä toiminnallisesti järvialtaalle ja mantereelle suuntautuvaan retkeilyyn. Mantereen puolella käyttö painottuu Rautalammin Kalajanvuoren alueelle. Vesialueella liikutaan sekä suurilla matkaveneillä että pienveneillä ja meloen.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa asetetaan tavoitteet alueen luontoarvojen turvaamiseksi sekä virkistys- ja luontomatkailun edellytysten parantamiseksi. Suunnitelma ohjaa Metsähallituksen toimintaa alueella seuraavien 15 vuoden ajan. Suunnitelma päivitetään viimeistään vuonna 2028 tai aikaisemmin, mikäli valtion alueiden suojelustatuksen muutos säädösvalmistelun myötä sitä edellyttää.

Hoito- ja käyttösuunnitelma on toteutettu osana Rautalammin ja Konneveden kuntien vetämää Etelä-Konneveden ympäristön kehittämishanketta, jonka rahoittajina toimivat Keski-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskukset ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma.