Författare Piironen Antti
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2012
Sidantal 36 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 124
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-938-8 (pdf)
Sammandrag

Tämä pienpetojen pyyntisuunnitelma on laadittu kahdelle länsirannikon kohteelle. Vaasan Eteläinen Kaupunginlahti on osa Natura 2000 -aluekokonaisuutta FI0800057 Risön–Södra Stadsfjärden–Söderfjärden. Kristiinankaupungissa sijaitseva kohde käsittää Natura 2000 -alueet FI0800154 Pohjoislahden metsä ja FI0800140 Tiilitehtaanmäki.

Molemmilla kohteilla esiintyy kaikkia Suomessa yleisesti tavattavia pienpetolajeja. Kohteiden hoito- ja käyttösuunnitelmissa todetaan erityisesti vierasperäisten minkin ja supikoiran uhkaavan alueiden suojelutavoitteita.

Pienpetojen vähentämiseksi on tärkeää käyttää monipuolisesti eri metsästysmuotoja loukkupyynnistä luolakoirametsästykseen. Pienpetojen suuresta lisääntymistehosta ja levittäytymiskyvystä johtuen metsästyksen pitkäjänteisyys on avainasemassa.

Pienpedot ovat ongelma suojelualueilla, ja suojelutavoitteiden saavuttamiseksi pienpetoja tulisi pyydystää tehokkaasti. Tämän suunnitelman laatimisessa on etsitty keinoja tehokkaan ja jatkuvan pienpetopyynnin järjestämiseksi nimenomaan suojelualueille.