Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sidantal 50 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Suunnitelmassa tarkastellaan retkeilyalueen vahvuuksia, mahdollisuuksia, heikkouksia ja uhkia matkailun ja maankäytön näkökulmasta. Siinä tarkastellaan myös megatrendejä ja luodaan visio ja tavoitteet vuoteen 2030. Määrällisten ja laadullisten tavoitteiden kehittämistä kuvataan tiekartan avulla. Suunnitelmassa selvitettiin ja arvioitiin luontomatkailua tukevan palvelurakentamisen sijoittumista alueille pitkällä aikajänteellä. Maankäytön osalta suunnitelmassa hahmotellaan rakennettavaksi ehdotettavat alueet kerrosneliömetreineen ja kuvataan millaista rakentaminen voisi olla. Suunnitelma on laadittu tiiviissä vuorovaikutuksessa Metsähallituksen ja alueen toimijoiden kanssa. Suunnitelmaa voidaan käyttää yleis-, osayleis- tai ranta-asemakaavoituksen lähtöaineistoina.