Författare von Numers Mikael
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2003
Sidantal 64 s.
Språk
svenska
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 142
ISSN-L 1235-6549
ISBN 952-446-376-8 (painettu)
Sammandrag

Putkilokasvilajisto inventoitiin 101 saarella Saaristomeren kansallispuiston yhteistoiminta-alueella vuosina 1996-2001. Tuloksia verrattiin Ole Eklundin (pääosin 1930-luvulla) ja Henrik Skultin (1950-luvulla) laatimiin lajiluetteloihin. Vastaavalla tavalla tutkittiin 87 saarta vertailualueella puiston pohjoispuolella.

Löydettyjen putkilokasviesiintymien määrä kasvoi 10,8 % vanhoihin tutkimuksiin verrattuna. Vertailualueella muutos oli jonkin verran suurempi. Alueen kokonaislajimäärässä ei havaittu muutoksia, mutta eräillä saarilla lajivaihtuma ja lajimäärän muutos ovat olleet huomattavia. Raportissa esitetään saarikohtainen kuvaus kasvillisuusmuutoksista.

Yhteensä 462 tavatusta lajista 125 luokiteltiin yleistyneiksi tai luultavasti yleistyneiksi ja 56 taantuneiksi tai luultavasti taantuneiksi. Yleistyneet lajit ovat pääasiassa rantojen monivuotisia ja suurikokoisia lajeja, kosteikkojen ja metsien lajeja sekä typpeä suosivia lajeja. Kuivien niittyjen, niittyjen, laidunmaiden ja nummien lajit ovat taantuneet.

Muutosten todennäköisiksi syiksi esitetään ensi sijassa avointen perinnebiotooppien umpeenkasvua, meren rehevöitymistä sekä lisääntynyttä ilman typpikuormitusta.

Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €