Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sidantal 2 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Det största hotet mot flygekorren i dag är att dess livsmiljöer försvinner. Flygekorren bygger helst sitt bo i hackspettshål i stadiga lövträd, men sådana hålträd är på många håll mycket sällsynta idag. Det här har lett till att flygekorren gärna bor i holkar.

Mera information

Broschyren har utarbetats i Liito-orava-LIFE projektet.