Författare Sarlin Annastina, Nygrund Sabine, Meriruoho Anna
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sidantal 46 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 142
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-826-8 (pdf)
Sammandrag

Världsarvet Kvarkens skärgård finns i Korsholm, Korsnäs, Malax, Vasa och Vörå-Maxmo kommuner i västra Finland. Kvarkenområdet upptogs på Unescos världsarvslista år 2006. De unika geologiska formationerna och miljöerna i Kvarkens skärgård skapas genom den kraftiga landhöjningen som har pågått sedan istidens avsmältning.

Företagsundersökningen 2009 var den första undersökningen som har genomförts inom världsarvet Kvarkens skärgård. De 33 företag som deltog i undersökningen hade antingen ingått ett så kallat samarbetsavtal med Forststyrelsen eller hade rätt att använda Kvarkens världsarvslogo. Avsikten med företagsundersökningen var att utreda företagens verksamhetsområden och världsarvet Kvarkens skärgårds betydelse för företagens verksamhet. Resultaten kommer att användas vid planeringen av världsarvets skötsel och användning samt vid sammanställningen av en turismplan för området.

Företagens vanligaste verksamhetsområden utgjordes av rekreations- och nöjestjänster, guidning och inkvartering. Världsarvet Kvarkens skärgård ansågs vara viktig för företagens verksamhet. De populäraste aktiviteterna som företagen hade att erbjuda var möjligheten att bekanta sig med världsarvet, friluftsliv och fiske. Sommaren var den mest aktiva turistsäsongen i världsarvet Kvarkens skärgård. Majoriteten av kunderna var privatpersoner, även om vissa företag enbart hade företagskunder. Största delen av kunderna var finländare, de vanligaste utländska kundgrupperna var svenskar och tyskar. Andelen asiatiska kunder hade ökat betydligt. 17 företag uppskattade att de sammanlagt hade 123 anställda, av vilka 54 var fastanställda.

Turistföretagarna var relativt nöjda med infrastrukturen och servicen inom världsarvsområdet. Det bästa betyget fick Café Kummelskär på Mickelsörarnas naturstation, informationsmaterialet och samarbetet med Forststyrelsen. Företagen tyckte att förverkligandet av principerna för hållbar naturturism var godtagbara och genomförbara.

Resultaten visar att företagen förhåller sig positivt till framtiden. 93 % av företagen tror att turismen kommer att öka inom världsarvet Kvarkens skärgård och företagen tror även på det egna företagets tillväxt.