Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 44 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
ISBN 978-952-295-058-1 (pdf)
Sammandrag

Forststyrelsen har igen haft ett rekordår. Resultaten var utmärkta för alla enheter. Koncernens resultat nådde rekord, liksom den huvudsakliga verksamheten, skogsbruket.

Utvecklingen av vindparksprojekten befäste sin resultatskapande roll och fastighetsaffärsverksamheten som helhet nådde ett starkt resultat. Besökarantalet i nationalparkerna och strövområdena fortsatte att växa och därmed ökade också rekreationstjänsternas lokalekonomiska återverkningar.