Författare Nikula Liisa
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2003
Sidantal 16 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
ISBN 952-446-371-7 (painettu)
Sammandrag

Forststyrelsens naturskydd skyddar och vårdar den ursprungliga, hotade naturen i vårt land samt producerar tjänster för dem som är intresserade av friluftsliv och rör sig i naturen. Vårt arbetsfält omfattar skötseln av så gott som alla landets nationalparker, naturreservat och andra statliga skyddsområden samt ödemarksområdena i Lappland och ett stort antal statliga strövområden som är utrustade för friluftsliv.