Författare Rosqvist Päivi, Grahn Tiina (red.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2012
Sidantal 18 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
ISBN 978-952-446-907-4 (painettu), 978-952-446-908-1 (pdf)
Sammandrag

Naturtjänsterna är Forststyrelsens  resultatenhet som ansvarar för de offentliga förvaltningsuppgifterna. Naturtjänsterna utarbetar sin egen årsberättelse. Där presenteras det viktigaste som åstadkommits under året när det gäller naturskydd, rekreationsbruk av naturen, områdesförvaltning samt jakt och fiske.

Årsberättelsen innehåller också uppgifter om antalet besök i nationalparkerna, strövområdena samt naturumen och andra servicepunkter.

Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €
Mera information

Publiceras även på finska och på engelska.