Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2009
Sidantal 77 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 59
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-719-3 (painettu), 978-952-446-720-9 (pdf)
Sammandrag

Världsarvskommittén beslöt år 2000 att uppta Höga Kusten på listan över världsarv. Fem år senare överlämnade Finlands miljöministerium sin världsarvsansökan till Unesco och sommaren 2006 fattade världsarvskommittén beslutet att inskriva Kvarkens skärgård på världsarvslistan som en utvidgning av världsarvet Höga Kusten.

Enligt världsarvskonventionen ska ett lands nationella lagstiftning garantera skyddet av världsarven. De länder som anslutit sig till konventionen förbinder sig att bland annat informera och utbilda medborgare och besökare om världsarvens värden, göra upp förvaltningsplaner, regelbundet rapportera till Unesco om världsarvens tillstånd och bevara dem i gott skick.

Den här planen är ett verktyg för alla som är involverade i arbetet med att långsiktigt vårda, förvalta och utveckla världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård. Planen beskriver världsarvets värden och ska bidra till att det unika geologiska landskapet vårdas och bevaras för kommande generationer. Planen ska verkställa visionen för Kvarkens skärgård 2020 ”Kvarkens skärgård är ett välkänt världsarv med ett unikt geologiskt landskap, som erbjuder en attraktiv miljö för invånare och genuina upplevelser för besökare”.

Planen har bearbetats i samråd med alla de viktigaste intressegrupperna och allmänheten har informerats kontinuerligt om planens innehåll. Planen anger riktlinjer för olika verksamheter på världsarvsområdet samt sätter upp mål för arbetet med skydd och utveckling av världsarvet. De viktigaste målen är att 1) fastställa olika aktörers arbetsuppgifter gällande förvaltning, skydd, skötsel, utveckling och marknadsföring av världsarvet, 2) tydliggöra världsarvets innebörd för alla som bor i, använder och besöker området, 3) ange åtgärder för att skydda områden med värdefulla geologiska formationer, natur och kultur och 4) se till att världsarvsstatusen blir en positiv utvecklingsfaktor i regionen, som förbättrar områdets boendemiljö och skapar nya arbetsplatser.

Forststyrelsen samordnar förvaltningen av världsarvområdet i enlighet med planen.

Tillgänglig i tryckt format
Pris 15 €
Mera information

Merenkurkun saariston maailmanperintöalueen hallinto- ja kehityssuunnitelma