Författare Laitinen Tiina, Korhonen Pirjo, Kumpare Teuvo
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1999
Sidantal 5 s.
Språk
suomi
ISSN-L 1239-114X
Sammandrag

GPS – eli Global Positioning System satelliittipaikannusjärjestelmän käyttömahdollisuudet metsätaloudessa lisääntyvät jatkuvasti. Tällä hetkellä tunnetuin käyttötarkoitus metsätaloudessa on GPS-paikannuksen hyödyntäminen kuljetusten ohjauksessa. GPS-paikanninta voidaan käyttää myös mm. käsittelykuvioiden tai koealojen paikantamisessa ja pinta-alojen mittauksessa.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin voidaanko maanmuokkaustiedon keruuta ja päivitystä nopeuttaa sekä tarkentaa GPS-satelliittipaikannuksen avulla. Tutkimuksessa verrattiin Metsähallituksessa käytössä olevia pinta-alan mittausmenetelmiä GPS-mittaukseen. Saatujen tulosten perusteella kaikki vertaillut menetelmät ovat riittävän tarkkoja pinta-alan määritykseen. Sen sijaan käsittelykuvioiden tarkka sijoittaminen paikkatietojärjestelmän koordinaatistoon onnistuu GPS-paikantimella hyvin, muilla menetelmillä sijainnin määrittäminen on epätarkkaa.

Paikkatietojärjestelmien kehittyessä kuviotietojen ajantasaisuus ja tarkkuus tulevat entistä tärkeämmiksi. GPS-paikantimella maastotiedon keruu on nopeampaa kuin käytössä olevilla menetelmillä. GPS-paikannuksen käyttöönoton myötä jälkimittauksista vapautuvaa työpanosta voitaisiin käyttää esimerkiksi suunnitteluun. GPS-paikannuksella mitattaville kohteille saadaan myös koordinaatit, jolloin tiedon siirto paikkatietojärjestelmään on tarkkaa. GPS-laitteen tulee olla kuitenkin ammattikäyttöön tarkoitettu, sillä silloin laitteen muistikapasiteettii riittää tiedon keräämiseen ja tarkkuus on hyvä.

Tillgänglig i tryckt format