Författare Jokinen Jami, Kolehmainen Kimmo
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2000
Sidantal 72 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 119
ISSN-L 1235-6549
ISBN 952-446-208-7 (painettu)
Sammandrag

Haapakeitaan Natura 2000-alue sijaitsee Satakunnan ja Pohjanmaan rajalla Honkajoen, Isojoen ja Siikaisten kuntien alueella. Kartoitettu alue koostuu kolmesta osa-alueesta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 5300 hehtaaria. Kartoitusten tuloksena valmistuivat alueen kasvillisuuskartat, yleiskuvaus alueen kasvillisuudesta ja ehdotukset ennallistettaviksi alueiksi karttamuodossa. Inventoinnin tarkoituksena oli kasvillisuuden selvittäminen eikä niinkään kasvilajiston kartoitus.

Kartoituksissa on pääosin noudatettu Metsähallituksen luonnonsuojelualueiden kasvillisuus- ja biotooppikuviointiohjetta sekä kasvillisuuskartoituksessa käytettävää kasvillisuus- ja kasvupaikkaluokitusta. Poikkemat näistä ohjeista ja luokituksista on mainittu tekstissä.

Tutkimusalueelle leimaa antavia ovat hyvin laajat, yhtenäiset ja karut keidassuoalueet. Vaihtelua maisemaan tuovat kivennäismaaharjanteet ja -saarekkeet suoalueiden keskellä. Myös allikot, lammet, järvet ja alueella virtaava joki tuovat väriä ja monimuotoisuutta suomaisemaan. Alueen kasvillisuustyypit ja kasvilajisto ovat tyypillisiä lounaissuomalaiselle suo- ja metsäluonnolle. Runsasravinteisuutta ilmentäviä kasvillisuustyyppejä tai uhanalaisia kasvilajeja ei kartoitusten yhteydessä löytynyt.

Tutkimusalueesta suhteellisen suuri osa on rämemuuttumia ja ojikoita. Laajojen suoyhdistymien reuna-alueet on lähes kauttaaltaan ojitettu. Ennallistamistarve on esitetty kuvioittain liitekartoissa. Osa mahdollisista ennallistamiskohteista on erittäin kiireellisiä. Toisaalta ojat ovat paikoin umpeutumassa ja suo siten alkanut luontaisesti ennallistua.

Upplagan har utgått