Författare Konttinen Terttu, Saari Heli
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sidantal 33 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 183
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-017-8 (pdf)
Sammandrag

Haapakeitaan soidensuojelualue sijaitsee kahden maakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan, rajan molemmin puolin. Suojelualueen pinta-ala on 5 779 hehtaaria. Vuosittain Haapakeitaalla vierailee noin 2 700 kävijää.

Haapakeitaan soidensuojelualueen kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 15.6.–21.10.2012. Tutkimuksella selvitettiin puiston kävijärakenne ja käyntien alueellinen ja ajallinen jakautuminen sekä kartoitettiin kävijöiden kokemuksia ja mielipiteitä puiston hoidosta ja kehittämistarpeista.

Kaikki kyselyyn osallistuneet olivat päiväkävijöitä, muutama yöpyi lähialueella. Kävijät viipyivät alueella keskimäärin 2,4 tuntia. Suurin kävijäryhmä oli 35–44-vuotiaat. Useimmiten alueelle saavuttiin 2–5 hengen ryhmässä, joka koostui oman perheen jäsenistä.

Keskeisimpiä syitä saapua Haapakeitaalle olivat luonnon kokeminen ja maisemat. Suosituimmat harrastukset suojelualueella olivat luonnon tarkkailu ja kävely.

Kävijöiden odotukset täyttyivät käynnin aikana melko hyvin. Kiitosta annettiin erityisesti luontotorneille: kohteeseen panostamista arvostettiin. Eniten kehitettävää koettiin olevan yrittäjien tuottamissa palveluissa. Alueelle annetut kehittämisehdotukset koskivat lähinnä reittejä, niiden kuntoa ja viitoituksia.

Tutkimusaineisto on määrällisesti pieni, 29 vastausta. Kyselylomakkeet olivat kuitenkin pääsääntöisesti huolella täytettyjä ja vastaukset jakautuvat koko otantakaudelle, joten tuloksia voidaan hyödyntää alueen luontomatkailusuunnitelman laadinnassa ja ne vastaavat myös paikallisviestinnän tarpeisiin. Siksi raportti julkaistaan suppeasta aineistosta huolimatta.