Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2004
Sidantal taitelehtinen
Språk
svenska
Andra språkversioner
english
suomi
Upplagan har utgått