Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal Webbsida
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Välkommen att bekanta dig med den nya digitala guiden av Forststyrelsens Naturtjänster (metsa.fi) , där vi presenterar principerna för hållbar turism i skyddsområden som grund för turismsamarbetet. Dessutom innehåller materialet nyttig information om utvecklingen av turismen, metoderna för uppföljning av hållbarheten och kontaktuppgifter till ansvarspersonerna för turismen.

Vi vill utveckla turismtjänsterna på ett hållbart och ansvarsfullt sätt, tillsammans med våra partner. På den gemensamma resan är också varje företags egna satsningar på att främja hållbar affärsverksamhet viktiga. I synnerhet certifikat som stöder hållbara verksamhetssätt och utnyttjande av STF-programmet, utbildning och beaktande av det egna företagets ansvarskommunikation stöder företagets beredskap att agera hållbart även i naturskyddsområden.

Forststyrelsen har förbundit sig att främja de principer som presenteras i detta material och som en del av samarbetsavtalet vill vi förbinda vår partner att följa dessa principer när de verkar i nationalparker och naturskyddsområden.