Författare Konttinen Terttu
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 62 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 201
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-064-2 (pdf)
Sammandrag

Hämeenkankaan harjoitus- ja monikäyttöalue sijaitsee Satakunnan ja Pirkanmaan maakunnissa. Alueen pinta-ala on 47 km2. Vuosittain Hämeenkankaalle tehdään noin 60 000 käyntiä.

Hämeenkankaan kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 29.5.2012-15.11.2013. Tutkimuksella selvitettiin alueen kävijärakenne ja käyntien alueellinen ja ajallinen jakautuminen sekä kartoitettiin kävijöiden kokemuksia ja mielipiteitä alueen hoidosta ja kehittämistarpeista. Lisäksi selvitettiin kävijöiden rahankäyttöä ja sen paikallistaloudellisia vaikutuksia. Vastauksia saatiin 262.

Kävijöistä 68 % oli päiväkävijöitä, 32 % yöpyi alueella pääasiassa hotellissa, vuokramökeissä tai asuntoautossa tai -vaunussa. Suosituimmat käyntikohteet olivat Jämikeskus, Kuninkaanlähde ja Viidentienristeys. Päiväkävijät viipyivät alueella keskimäärin noin 3 tuntia, yöpyjät noin viisi vuorokautta. Kävijöitä oli melko tasaisesti eri ikäryhmistä, nuoria vähän vähemmän kuin keski-ikäisiä ja sitä vanhempia. Useimmiten alueelle saavuttiin 2-5 hengen ryhmässä, joka koostui oman perheen jäsenistä.

Tärkeimpiä syitä saapua Hämeenkankaalle olivat luonnon kokeminen, kuntoilu, rentoutuminen sekä henkinen hyvinvointi. Suosituimmat harrastukset alueella olivat kävely, eväsretkeily, hiihto ja luonnon tarkkailu.

Kävijöiden odotukset täyttyivät Hämeenkankaalla hyvin. Käytettyjen palvelujen laatuun ja määrään oltiin myös melko tyytyväisiä, erityisesti pysäköintipaikkoihin, reitistöihin ja huollettuihin tulentekopaikkoihin ja laavuihin. Eniten kehitettävää olisi jätehuollon toteutuksessa ja ohjauksessa, yritysten tarjoamissa palveluissa ja Kuninkaanlähteen palveluissa. Hämeenkankaan Luontoon.fi-sivustoa käytetään tietolähteenä vähänlaisesti. Kehittämisehdotuksia esitettiin erityisesti maasto-opasteista ja tulentekopaikkojen varustuksesta.

Edellinen kävijätutkimus tehtiin Hämeenkankaalla vuonna 2007, ja silloin tietoja käytettiin alueen hoito- ja käyttösuunnitelman laadinnassa. Tämän tutkimuksen tulokset toimivat alueelle tehdyn luontomatkailusuunnitelman taustamateriaalina. Kovin suuria muutoksia ei tutkimusten tuloksissa ole muutaman vuoden sisällä tapahtunut: kävijäprofiili oli lähes ennallaan, joskin kävijöitä on tässä tutkimuksessa tullut huomattavasti laajemmalta alueelta. Hämeenkankaalla yöpymisten määrä on lisääntynyt, ja kävijät tuntevat alueen yhä paremmin: samat ihmiset käyvät alueella kerrasta toiseen.

Hämeenkankaan kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset kokonaisvaikutukset vuoden 2012 käyntimäärillä ja kävijätutkimuksen 2012-2013 rahankäyttötiedoilla laskettuina ovat noin 2,7 miljoonaa euroa ja 34 henkilötyövuotta. Yöpyjien paikallistaloudellinen vaikutus on noin 18-kertainen päiväkävijöihin verrattuna. Eniten rahaa kulutettiin majoitukseen ja ravitsemispalveluihin.