Författare Huhtala Outi
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2008
Sidantal 40 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 112
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-662-2 (pdf)
Sammandrag

Oulangan kansallispuiston Hautajärven luontotalo Sallassa on yksi Metsähallituksen palveluita tarjoavista asiakaspalvelupisteistä. Luontotalon laajennus ja näyttelyn uusiminen valmistuivat vuonna 2006, ja vuonna 2007 toteutettu asiakastutkimus oli ensimmäinen laaja mielipidekartoitus luontotalon palveluista.

Asiakastutkimuksen aineisto kerättiin yhtenäisellä menetelmällä Metsähallituksen vakioidulla lomakkeella, joten tutkimuksen tulokset ovat vertailukelpoisia muiden vastaavien luontokeskuksissa tehtyjen tutkimusten kanssa. Yhtenäiset menetelmät mahdollistavat muutosten seurannan myös Hautajärven luontotalon myöhempiä asiakastutkimuksia tehtäessä.

Tutkimusaineistoa kerättiin maaliskuusta lokakuuhun; hiljaisena aikana 3 päivänä viikossa ja sesonkiaikana 4 päivänä viikossa. Satunnaisuutta aineiston otantaan lisättiin arpomalla tutkimusaineiston keruupäivät. Tällä pyrittiin myös vähentämään subjektiivisten tekijöiden vaikutusmahdollisuutta. Kaikkiaan vastauksia saatiin 372 kpl.

Suurin osa kävijöistä oli 45–64-vuotiaita ja miehiä ja naisia oli lähes yhtä paljon. Suomalaisia kävijöitä tuli eniten Sallasta (31 %), Helsingistä (21 %) ja Kuusamosta (13 %). Ulkomaalaisia oli 8 % kävijöistä ja heistä kolmannes tuli Saksasta. Valtaosa kävijöistä tuli 2–5 hengen seurueissa ja omalla autolla.

Noin puolelle vastanneista Hautajärven luontotalo oli yksi matkan suunnitelluista kohteista, mutta peräti 37 % saapui luontotalolle ennalta suunnittelematta. Yli puolet kävijöistä oli Hautajärvellä ensimmäistä kertaa. Keskimääräinen oleskeluaika luontotalossa oli noin tunti. Vilkkaimmat kuukaudet olivat kesä- ja heinäkuu.

Luontotalon palveluita pidettiin melko hyvinä. Eniten kiitosta annettiin wc-tiloista, kahvilapalveluista sekä henkilökohtaisesta asiakaspalvelusta, vähiten myyntituotteiden sopivuudesta sekä tiedonsaannista moottorikelkkailusta. Saaduista palautteista saatiin arvokasta tietoa luontotalon toiminnan kehittämiseksi.