Författare Pulkkinen Kirsi
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2012
Sidantal 57 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 179
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-000-0 (pdf)
Sammandrag

Vuonna 1982 perustettu Hiidenportin kansallispuisto sijaitsee Kainuussa, Sotkamon kunnan kaakkoiskulmassa, aivan Kuhmon, Valtimon ja Nurmeksen rajalla. Kansallispuiston pinta-ala on 45 km2. Vuosittain Hiidenportin kansallispuistossa vierailee noin 10 000 kävijää. Kävijöistä suurin osa tulee lähialueilta sekä pääkaupunkiseudulta, erityisesti Helsingistä.  

Hiidenportin kansallispuiston kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 15.5.–30.9.2012. Tutkimuksella selvitettiin puiston kävijärakenne ja käytön alueellinen ja ajallinen jakautuminen sekä kartoitettiin kävijöiden kokemuksia ja mielipiteitä puiston hoidosta ja kehittämistarpeista. Lisäksi selvitettiin kävijöiden rahankäyttöä ja sen paikallistaloudellisia vaikutuksia.  

Kävijöistä 81 % oli päiväkävijöitä ja 19 % yöpyjiä. Suosituimmat käyntikohteet olivat Hiidenportin rotkolaakso, Palolammen opastuspaikka ja Porttilampi. Päiväkävijät viipyivät alueella keskimäärin 4 tuntia, yöpyjät noin 1–1,5 vuorokautta. Suurin kävijäryhmä oli 45−54-vuotiaat. Useimmiten puistoon saavuttiin 2–5 hengen ryhmässä, joka koostui oman perheen jäsenistä.  

Tärkeimpiä syitä saapua Hiidenportin kansallispuistoon olivat luonnon kokeminen, maisemat, rentoutuminen, yhdessäolo oman ryhmän kanssa sekä poissaolo melusta ja saasteista. Suosituimmat harrastukset kansallispuistossa olivat kävely, luonnon tarkkailu, luonnon nähtävyyksien katselu, eväsretkeily ja retkeily.  

Kävijöiden odotukset täyttyivät kansallispuistokäynnillä hyvin. Käytettyjen palveluiden laatuun ja määrään oltiin tyytyväisiä. Kiitosta keräsivät erityisesti huolletut tulipaikat ja laavut polttopuineen, pysäköintipaikat, reittien opastetaulut ja polkuviitoitukset. Eniten kehitettävää olisi yrittäjien tuottamissa palveluissa.  

Kansallispuistoissa kävijätutkimus pyritään tekemään viiden vuoden välein. Edellinen kävijätutkimus Hiidenportin kansallispuistossa tehtiin vuonna 2005. Samaan aikaan laadittiin Hiidenportin kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa, joka valmistui vuonna 2007.

Hiidenportin kansallispuiston kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset kokonaisvaikutukset olivat noin 0,5 miljoonaa euroa ja 7 henkilötyövuotta.