Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2006
Sidantal 58 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 12
ISSN-L 1796-2943
ISBN 952-446-494-2 (painettu), 952-446-495-0 (pdf)
Sammandrag

Hossan retkeilyalue, joka sijaitsee Kainuussa, Suomussalmen kunnan pohjoisosassa on perustettu valtioneuvoston päätöksellä vuonna 1979. Retkeilyalueen pinta-ala on 8 955 ha, josta 8 835 ha kuluu myös Natura 2000 -suojelualueverkostoon. Läheinen Moilasenvaaran Natura-alue tullaan liittämään retkeilyalueeseen. Hossan alueen tavoitetila on, että alue on vuonna 2012 valtakunnallisesti tunnettu ja vetovoimainen retkeilyalue, jossa alueen virkistyskäyttö, luonnonsuojelu ja aktiivinen luontomatkailutoiminta yhdistyvät esimerkillisesti. Alueen vaihtelevat metsät ja vesistöt antavat alueella vieraileville monipuolisen virkistysnautinnon.

Tässä suunnitelmassa boreaaliseksi luonnonmetsäksi on määritetty Hossan retkeilyalueella 3 323 ha ja Moilasenvaarassa 407 ha. Hossan retkeilyalueella ja Moilasenvaarassa boreaalista luonnonmetsää on yhteensä 3730 ha, mikä on 38 % kokonaispinta-alasta ja 58 % kivennäismaan metsämaasta. Boreaaliset luonnonmetsät ja puustoiset suot jätetään metsätaloustoiminnan ulkopuolella.

Hossan retkeilyalue ja Moilasenvaara on jaettu toiminnallisesti kahteen osa-alueeseen: syrjävyöhykkeeseen ja virkistyskäyttövyöhykkeeseen. Syrjävyöhykkeeseen kuuluvat Hossan erämaisimmat osat. Näillä alueilla on vähän retkeilyrakenteita ja suhteellisen paljon boreaalista luonnonmetsää. Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on säilyttää syrjävyöhykkeiden erämainen luonne. Virkistyskäyttövyöhykkeeseen kuuluvat puolestaan ne alueet, joilla on runsaasti retkeilyrakenteita. Virkistyskäyttövyöhyke on retkeilyalueen ”palveluosa”, jonne ohjataan suurin osa alueen kävijöistä. Virkistyskäyttövyöhykkeen metsien käsittelyä säätelee Natura-luontotyyppien esiintyminen. Luontotyyppeihin kuulumattomien metsien käsittelyissä otetaan huomioon virkistyskäyttö- ja maisematekijät.

Seipiniemen aluetta kehitetään erityisesti luontomatkailuyrittäjien ja ohjelmapalveluiden tarpeita huomioon ottaen. Luontokeskuksen lähiympäristöön ja Seipiniemeen tullaan hakemaan turvallisuussyistä metsästyksen kieltoaluetta.

Alueelle laaditaan parhaillaan osayleiskaavaa, jossa määritellään rakentamisen sijoittuminen ja määrä retkeilyalueella ja sen lähialueilla. Retkeilyalueella on selkeä tarve eräkämppien lisärakentamiselle. Retkeilyalueella sijaitsevat yksityisille ja yrityksille vuokratut tontit pyritään siirtämään takaisin Metsähallituksen hallintaan tämän suunnitelmakauden aikana.

Hossan retkeilyalue vahvistaa Suomussalmen matkailutarjontaa. Alue myös monipuolistaa lähialueen suojelualueisiin tukeutuvaa matkailutoimintaa ja lisää yhteistyömahdollisuuksia Kuusamon suuntaan. Suomeen ja Venäjän Karjalaan perustettavat Kalevalapuistot tarjoavat uusia ja suuria mahdollisuuksia yhteistoimintaan.