Författare Lakso Essi, Saarinen Anniina, Anderssén Emma, Turkia Tytti, Figueroa Daniela, Berglund Johnny, Nygård Lotta, Bonde Anna, Eklund Lotta, Bäck Anette
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 68 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

I ECOnnect-projektet har vi studerat hur havet i centrala Bottniska viken kommer att se ut år 2120. Vi analyserade rådande och framtida miljöförhållanden och artutbredning, ekosystemtjänster och konnektivitet i centrala Bottniska viken.

I den här rapporten presenterar vi de ekosystemtjänster som fnns i området och hur dessa kan komma att förändras i framtiden.