Författare Turkia Tytti, Anderssén Emma, Lakso Essi, Saarinen Anniina, Berglund Johnny, Nygård Lotta, Bonde Anna, Bäck Anette
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 64 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

I ECOnnect-projektet har vi studerat hur havet i centrala Bottniska viken kommer att se ut år 2120. Vi analyserade rådande och framtida miljöförhållanden och artutbredning, ekosystemtjänster och konnektivitet i centrala Bottniska viken.

I den här rapporten presenterar vi den nuvarande statusen för den marina miljön och diskuterar möjliga förändringar av framtida miljövariabler och artutbredningen.