Författare Moilanen Jussi, Kumpulainen Kimmo, Ridell Risto, Suutari Voitto
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1999
Sidantal 47 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja
ISBN 952-446-122-6
Sammandrag

Hyryn alue-ekologisen suunnitelman tarkoituksena oli kartoittaa talousmetsäalueella metsien eri käyttömuodot ja luonnon kannalta merkittävimmät elinympäristöt. Näiden tietojen avulla pyrittiin muodostamaan alueelle ekologinen suunnitelma turvaamaan alueen eläin- ja kasvilajiston monimuotoisuus, populaatioiden elinvoimaisuus sekä alueen asukkaiden viihtyvyys.

Paikkatietojärjestelmän kuviotietojen, ilmakuvien, erilaisten karttojen ja osallistavan suunnittelun avulla saatiin tiedot mahdollisista arvokkaista luontokohteista. Maastossa näiltä alueilta mitattiin kuolleen puun määrä sekä tehtiin havaintoja eläin- ja kasvilajistosta. Lisäksi käytiin läpi alueen vanhojen metsien inventointiprosessissa suojelun ulkopuolelle jääneiden alueiden tiedot.

Hyryn suunnittelualue sijaitsee Hyrynsalmen kunnan länsiosassa kokonaispinta-alan ollessa 38 485 ha. Alue kuuluu Hyrynsalmen reitin valuma-alueisiin. Kasvimaantieteellisessä aluejaossa Hyry kuuluu Kainuun keski- ja itäosa-alueeseen ja metsäkasvillisuusjaottelussa keskiboreaaliseen vyöhykkeeseen. Maaston korkeus alueella vaihtelee välillä 157-380 m mpy. Olemassa olevat luonnonsuojelualueet alueella ovat Paljakan luonnonpuisto, Säkkisenlatvansuon, Joutensuo-Mustosensuon soidensuojelualueet, Saarijärven ja Lokkisärkän aarnialueet.

Suunnittelualueen metsämaiden kokonaispinta-ala on n. 29 000 ha ja puuston määrä 2,6 milj. m3. Metsämaiden pinta-alasta 85 % on talousmetsiä, erikoismetsiä 3 % ja 12 % suojelualueita. Koko alueella mänty- ja mäntysekametsien osuus on n. 81 %. Vanhoja, yli 135-vuotiaita metsiä alueen metsämaalla on 5 938 ha (21 %), joista 49 % on talousmetsissä. Suurimpana kasvillisuustyyppinä metsämaalla ovat kuivahkot kankaat (74 %).

Lahopuumittauksia tehtiin yhteensä 63 kuviolta (670 ha), joka on 2,3 % alueen metsämaan pinta-alasta. Aarniometsiksi luokiteltiin talousmetsien metsämaasta yhteensä 313 ha (n. 1,3 %), josta yli 135-vuotiasta metsää on 255 ha. Luontokohteita paikkatietojärjestelmään merkittiin yhteensä 436 ha (1,4 % kokonaisalasta). Erityiskohteista maisema- ja riista-alueita merkittiin yhteensä n. 2 800 ha (12 % metsämaan pinta-alasta).

Suunnittelualueelle muodostettiin ekologisia käytäviä Hallan alueelle yhdistämään Kitkansuon vanhojen metsien suojelualue alueen luontokohteisiin. Monimuotoisuuden lisäämisalueiksi valittiin soidensuojelualueen sisälle jääviä kuvioita ja uhanalaisia kasveja kasvavia puronvarsia sekä kulotettavia kuvioita, jotka jätetään kehittymään luonnontilaisesti.

Hakkuutoiminnan ulkopuolella oleva puusto (54 000 m3) Hyryn suunnittelualueella pienentää Metsähallituksen välitöntä työntarjontaa puunkorjuu- ja metsänhoitotöissä luonnonvarasuunnitelmaan verrattuna keskimäärin 1 800 m3/v ja 0,8 henkilötyövuotta seuraavien 30 vuoden aikana. Vastaavasti Metsähallituksen liikevaihtoa luontokohteiden määrä pienentää n. 0,45 milj. mk vuosittain.

Luonto- ja virkistysarvojensa puolesta Hyryn suunnittelualue on muihin Kainuussa tehtyihin suunnitelmiin verrattuna keskimääräistä virkistyspainotteisempi. Huolimatta suunnittelualueen valtion metsien hajanaisuudesta, arvokkaiden elinympäristöjen vähäisyydestä ja alueen metsien laajasta talouskäytöstä, alueen kasvi- ja eläinlajeille on kuitenkin pyritty luomaan käytettävissä olleiden mahdollisuuksien puitteissa elinympäristökokonaisuuksia, jotka tukevat laajemmassa mittakaavassa Hyrynsalmen luonnonsuojelualueita ja muualla Kainuussa tehtyjä alue-ekologisia suunnitelmia.

Upplagan har utgått