Författare Pulkkinen Eeva
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2011
Sidantal 49 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 90
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-815-2 (pdf)
Sammandrag

Tarve Itä-Kainuuta koskevalle luontomatkailusuunnitelmalle syntyi siitä, että alueella on runsaasti hienoja luonnonsuojelualueita, jotka ovat nousemassa olevan luontomatkailun kannalta tärkeitä vetovoimatekijöitä. Suunnittelualue kattaa Kainuun itäosien luonnonsuojelu- ja retkeilyalueet: Hossan retkeilyalueen lähiympäristöineen ja Kalevalapuiston alueet Suomussalmella sekä Ystävyyden puiston alueet Kuhmossa. Suunnitelma-alueella toimii Idän Taiga -matkailuyhdistys, joka on Wild Taiga -matkailutuotekonseptin luoja. Wild Taiga sai Euroopan komission EDEN- eli European Destination of Excellence -verkoston Destination of Excellence in Finland -palkinnon vuoden 2008 nousevana, paikallista kulttuuria ja elämäntapaa hyödyntävänä suomalaisena matkailukohteena.

Suojelualueiden matkailukäytön kokonaistilannetta ei ollut kartoitettu, eikä myöskään ollut käsitystä siitä, mitä toiveita yrittäjillä ja matkailun kehittäjillä näille alueille on. Tältä pohjalta syntynyt luontomatkailusuunnitelma on kartoitus ja lähtöpiste yhteiselle tekemiselle ja matkailumahdollisuuksien kehittämiselle. Luontomatkailusuunnitelman päätarkoitus on kestävän luontomatkailun edistäminen.

Kainuussa luontomatkailu on vielä melko pienimuotoista verrattuna suuriin matkailukeskuksiin. Matkailun toimijoilla on kuitenkin vahva näkemys siitä, että Idän Taigan luontomatkailu kasvaa ja että suojelualueilla tulee olemaan entistä merkittävämpi rooli matkailun vetovoimatekijänä. Suojelualueita kestävästi hyödyntämällä tuotetaan matkailijoille ja alueelle hyvinvointia. Wild Taiga -tuoteperhe tarvitsee lisää panostusta viestintään ja markkinointiin sekä tuotekehittelyyn. Luontokohteiden palvelujen laatu on epätasaista, ja niiden kuntoon saattamiseksi on tehtävä töitä. Kainuun matkailun erikoisuus on luonnontarkkailu ja -kuvaus. Ruokintaan perustuvaa eläinten tarkkailua ei voi harjoittaa suojelualueilla, mutta muilta osin luontokuvausmahdollisuudet otetaan suunnitelmassa huomioon säädösten sallimissa rajoissa. On tärkeää saada sopimukset kuntoon suojelualueita käyttävien matkailuyritysten kanssa. Yhteistyötä alueiden hallinnoijan ja matkailuyritysten välillä tiivistetään mm. säännöllisillä yhteisillä tapaamisilla.

Idän Taigan eli Kainuun itäosien ensimmäinen luontomatkailusuunnitelma on laadittu helmi- ja syyskuun välisenä aikana 2010 Kainuun Etu Oy:n ja Metsähallituksen luontopalvelujen rahoittamana hankkeena. Matkailuyhdistys Idän Taiga ry:n hallitus on ollut mukana suunnitelman laadinnassa ja ohjauksessa. Luontomatkailusuunnitelma päivitetään viiden vuoden välein.