Författare Kauppi Pekka
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2004
Sidantal 101 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Maankäytön historian tutkimukseni kuuluu osana Metsähallituksen vuonna 2002 käynnistämään projektiin Suometsäerämaa-Life: ”Protection of Aapa Mire wilderness in Ostrobotnia and Kainuu”. Projektin tavoitteena on saavuttaa suotuisa suojelutaso projektialueen aapasoilla, metsissä ja lintualueilla. Lisäksi eri maankäyttömuotojen kestävä yhteensovittaminen kuuluu projektin keskeisiin tavoitteisiin. Hankealue käsittää kolme erillistä aapasoiden muodostamaa erämaa-aluetta, jotka sijoittuvat neljän eri kunnan alueille. Alueiden yhteisala on noin 61 000 hehtaaria. Litokairan alue sijaitsee Ranuan ja Pudäsjärven pitäjissä. Olvassuon sekä Ison Tilansuon-Housusuon alueet käsittävät osia Pudäsjärven, Puolangan ja Utajärven kuntien alueista.

Suometsäerämaa-Life projektin yhtenä päämääränä on selvittää edellä mainittujen alueiden maankäytön historia. Selvityksen tekeminen on tärkeää, kun suunnitellaan luonnonsuojeluun liittyviä toimenpiteitä, sillä aikojen saatossa alueita koskettaneet maankäyttötavat ovat jättäneet merkkinsä, niin metsien rakenteeseen kuin lajistoonkin. Toisaalta projektilla pyritään parantamaan paikkakuntalaisten ja muidenkin asiasta kiinnostuneiden tuntemusta alueiden historiaan ja luontoon.

Mera information

SuometsäerämaaLifen perusselvityksiä.