Författare Luhta Pirkko-Liisa, Moilanen Eero
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2006
Sidantal 81 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 77
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-468-3 (painettu), 952-446-469-1 (pdf)
Sammandrag

Iijoen vesistöalueella on kunnostettu entisiä uittojokia vuodesta 1988 lähtien. Alueelliset ympäristökeskukset ovat kunnostaneet 20 jokea ja yhteensä noin 320 koski- ja virta-aluetta. Kunnostukset jatkuvat edelleen. Metsähallitukselle on määrätty uittosääntöjen kumoamisten yhteydessä velvoite istuttaa kunnostetuille koskialueille lähinnä taimenta ja harjusta viiden vuoden ajan sekä tarkkailla näiden istutusten tuloksellisuutta.

Tämä on kolmas seurantaraportti uittovelvoiteistutusten tuloksista. Seurantamenetelminä ovat olleet kalastuskirjanpito, kalamerkinnät, kalanäytteiden kerääminen ja sähkökoekalastukset, joita tehdään noin 80 koealalla.

Istutukset kunnostetuille koskialueille ovat luonteeltaan kotiutusistutuksia ja niissä käytetään pääasiassa 1- ja 2-vuotiaita taimenia ja 1-kesäisiä harjuksia. Raatejoesta löytyi alkuperäinen taimenkanta ennen kunnostusta, sinne ei kunnostuksen jälkeenkään istuteta vierasta taimenta kannan sekoittumisen takia.

Vuosikymmeniä perattuina olleiden jokien kunnostuksissa kalojen elinympäristö muuttuu. Kalaston kotiutuminen vaatii pohjakasvillisuuden ja eläimistön palautumisen lisäksi valveutuneisuutta ja vastuuta kalastajilta ja kalavesien omistajilta. Kunnostettuihin koskiin istutettujen taimenen- ja harjustenpoikasten menestyminen vaatii kalastusjärjestelyjä, joiden avulla kunnostuksesta toipuva joki ja kotiutetut kalat saavat mahdollisuuden elpyä, kasvaa ja aloittaa luontaisen lisääntymisen.

Tämän tarkkailujakson alkuun mennessä ensimmäisistä kunnostuksista on kulunut kymmenen vuotta. Sinä aikana olosuhteet ja pohjakasvillisuus ovat yleensä palautuneet joessa siinä määrin, että voidaan tarkastella luontaisen lisääntymisen onnistumista. Harjus lisääntyy luontaisesti kaikilla tarkkailujoilla. Elintavoiltaan vaativamman taimenen luontainen lisääntyminen näyttää kunnostusten jälkeen onnistuvan paremmin pienillä joilla, jossa suoja- ja lisääntymispaikkoja sekä poikasalueiksi sopivaa matalaa virta-aluetta on tarjolla suuria virtavesiä enemmän.

Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €