Författare Vaara Ilkka, Björkqvist Niklas, Honkavaara Tomi, Karvonen Lauri, Kiljunen Nuutti, Salmi Juha, Vainio Kaisa
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2018
Sidantal 42 s.
Språk
suomi
ISBN 978-952-295-247-9 (pdf)
Sammandrag

Ilmastoviisas metsätalous -hanke on osa metsähallituksen yritysvastuuohjelmaa. Ohjelma perustuu YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda 2030:n tavoitteisiin, joista yksi on ilmastotoiminta. Metsähallitus työstää omaa ilmasto-ohjelmaa, jonka tavoitteena on kehittää Metsähallituksen toimintaa entistä ilmastoviisaampaan suuntaan sekä edistää luonnon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä ja suojelua muuttuvissa olosuhteissa. Metsähallituksen ilmasto-ohjelma tarkastelee valtion maa- ja vesialueiden roolia ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa.

Hankkeen päätelmät

  • Metsätaloustoiminta nykyisiä Metsähallituksen metsänhoito-ohjeita noudattaen ottaa jo erinomaisesti huomioon hiilen sidonnan ja varastoinnin.
  • Kehitystä saavutetaan metsänhoito-ohjeiden soveltamisen ilmastopainotuksilla ja edelleen parantuvalla metsien hoidon tasolla.
  • Hiilen sidontaan panostaminen ei ole ristiriidassa metsätalouden hyvän tuloksen kanssa.
  • Hiilen varastoinnin voimakas lisääminen monikäyttömetsissä voi alentaa metsätalouden tuottoa.
  • Hiilen sitomisen lisääminen lannoittamalla on kannattava vaihtoehto.
  • Huonotuottoisten ojitettujen soiden ennallistamiseen panostettava lisää (kohdevalinnassa huomioitava mahdolliset metaanipäästöt).
  • Useassa työlajissa on mahdollisuus kohentaa toiminnan tasoa (ajoitus, laatu, seuranta) ja saada siten aikaan parannusta ennen kaikkea hiilen sidonnassa, mutta myös hiilen varastoinnissakin.

Ilmastoviisas metsätalous – hankkeen aikana ja jälkeen on käynnistynyt uusia tutkimushankkeita jotka täydentävät hankkeessa kerättyä tietoa. Niiden etenemistä ja tuloksia seurataan aktiivisesti ja Metsähallitus on mahdollisuuksien mukaan mukana näissä hankkeissa.

Mera information

Julkaistu myös e-kirjana (e-julkaisu.fi)