Författare Wallenius Tarja, Karvonen Lauri, Paalamo Päivi, Ahola Tuomo, Kaukonen Maarit, Holappa Ari, Kammonen Arto
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2016
Sidantal 21 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 74
ISSN-L 1239-1670
ISBN 978-952-295-146-5 (pdf)
Sammandrag

Itä-Lapin alue-ekologinen tarkastelu tehtiin vuonna 2015. Tarkastelun kohteena olivat Metsähallituksen hallinnassa olevat valtion maat Kemijärven, Pelkosenniemen, Posion, Sallan ja Savukosken kunnissa.

Itä-Lapin alue-ekologinen verkosto on vuosien aikana laajentunut lähes 50 000 hehtaarilla ja on nyt noin 480 000 hehtaaria. Luku vastaa noin 41 % Itä-Lapissa Metsähallituksen hallinnassa olevista alueista. Luonnonsuojelualueiden pinta-ala kasvoi noin 26 000 hehtaaria.

Pääosa verkoston täydennyksistä on tapahtunut vuosien mittaan pienialaisten kohteiden päivityksinä ja luonnonvarasuunnitelmien laajoina maankäyttöpäätöksinä. Vuonna 2015 tehdyn tarkastelun yhteydessä keskityttiin metsälain mukaisten arvokkaiden elinympäristöjen kartoitukseen sekä ekologisten yhteyksien ja tukialueiden täsmennyksiin.

Metsähallituksen hallinnassa olevista valtionmaista Itä-Lapissa on vuoden 2015 lopussa luonnonsuojelualueita 29 % kokonaispinta-alasta. Monikäyttömetsissä toiminnan ulkopuolisia alueita on 9 % ja rajoitetussa käytössä 3 %. Normaalin metsäkäsittelyn piirissä olevia monikäyttömetsiä on 59 % valtionmaista. Näidenkin metsien käsittelyssä ympäristö huomioidaan muun muassa jättämällä säästöpuustoa ja erilaisia suojavyöhykkeitä.

Tämä tarkastelu ja luonnonvarasuunnitelmissa tehdyt linjaukset sekä Metsähallituksen metsänhoito-ohje ja ympäristöopas korvaavat alueelle vuosina 1998-2001 laaditut alue-ekologiset suunnitelmat.