Författare Hiltunen Veikko, Paalamo Päivi, Rautiainen Matti, Vaara Ilkka
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2006
Sidantal 107 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 58
ISSN-L 1239-1670
ISBN 978-952-446-533-5 (painettu), 978-952-446-534-2 (pdf)
Sammandrag

Vuonna 2004 käynnistetyn hankkeen tavoitteena oli laatia maankäytön ja luonnonvarojen hoidon ja käytön kokonaissuunnitelma Metsähallituksen Itä-Lapin maa-, metsä- ja vesialueille. Suunnitelma ohjaa Metsähallituksen ja sen eri tulosalueiden toimintaa Itä-Lapin valtion mailla vuosina 2006–2015.

Suunnitteluprosessia varten työstettiin ajantasaiset tiedot luonnonvaroista sekä analysoitiin sidosryhmien, asiakkaiden ja kansalaisten Metsähallitukseen ja valtion maihin kohdistamat tavoitteet ja odotukset. Suunnitelma laadittiin tiiviissä yhteistyössä alueellisista sidosryhmistä koostuvan yhteistyöryhmän kanssa.

Suunnitelmassa muodostettiin seitsemän vaihtoehtoa, joiden avulla selvitettiin toiminnan erilaisten painotusten vaikutuksia. Vaihtoehtoja arvioitiin kestävyyden ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen ulottuvuuden kannalta valittujen tarkastelunäkökulmien ja niiden mittareiden avulla. Vaihtoehtotarkastelun tuloksista haettiin tukea tavoiteasetteluun ja alkavan kauden toiminnan linjauksiin. Vaihtoehtojen arvioinnin lopputuloksena yhteistyöryhmä suositteli, että suunnitelmakaudella Metsähallituksen toiminnassa Itä-Lapin alueella tulisi painottaa matkailun ja virkistyskäytön tavoitteita tähänastista enemmän.

Metsähallitus vahvisti suunnitelman 17.10.2006. Toiminnassa painotetaan virkistyskäytön ja matkailun tavoitteita yhteistyöryhmän suosituksen mukaisesti. Painotuksen muutos toteutetaan laajentamalla maisema- ja virkistyskäyttöpainotteisten alueiden verkostoa noin 10 000 hehtaarilla matkailun painopistealueilla ja yksittäisten matkailu- ja maisemakohteiden ympäristöissä.

Itä-Lapin alueen ekologinen verkosto laajentui luonnonvarasuunnittelun kanssa samanaikaisesti käynnissä olleen Metsähallituksen ja luontojärjestöjen välisen dialogiprosessin seurauksena merkittävästi, noin 25 500 hehtaarilla metsämaata. 

Metsätalouden hakkuumäärä suunnitelmakaudella on noin 695 000 m3 vuodessa. Määrä perustuu yhteistyöryhmän suosittamaan vaihtoehtoon ja siinä on otettu täysimääräisesti huomioon edellä mainitun dialogiprosessin ratkaisut. Metsätalouden töitä on painotettu Lapin metsäohjelman tavoitteiden mukaisesti kasvatushakkuisiin ja taimikonhoitoon.

Suunnitelman toimintaohjelman mukaisesti: 

  • Naturan yleissuunnitelman määrittelemille kiireisille kohteille laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelmat. Lajien ja luontotyyppien inventointia, hoitoa ja seurantaa tehostetaan. 
  • Kaavoitusta jatketaan matkailukeskuspainotteisesti ja maa-ainesvaroja kartoitetaan sekä niiden jalostusastetta nostetaan ottaen ympäristönäkökohdat korostetusti huomioon. 
  • Metsästyksen mitoituksesta neuvotellaan paikallisten riistanhoitoyhdistysten kanssa ja kalavesien hoidossa hyödynnetään luontaisia kalakantoja. Ammattikalastuksen edellytykset turvataan. 
  • Yhteistyötä porotalouden kanssa jatketaan paliskuntain yhdistyksen kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti. Vuorovaikutusta ja yhteistyötä tiivistetään paikallisten toimijoiden kanssa.

Suunnitelman toteutumista tarkastellaan ja toimintaohjelma loppukaudelle tarkistetaan yhteistyötahojen kanssa vuonna 2011. Toimintaohjelmaa voidaan tarkistaa aiemminkin, jos toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Elektronisk publicering
Upplagan har utgått