Författare Heikkuri Pertti, Stolt Elina, Seipäjärvi Mauri
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2001
Sidantal 246 s. + 2 karttaa
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 35
ISSN-L 1239-1670
ISBN 952-446-230-3
Sammandrag

Suunnitelman pyrkimyksenä on sovittaa yhteen alueen ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset ta-voitteet.Suunnitelman tarkoituksena on ohjata metsätaloutta siten, että em. tavoitteet toteutuvatmahdollisimman hyvin. Suunnitelman teossa on käytetty apuna seurantatyöryhmää, jossa onollut edustajat eri sidosryhmistä. Suunnitelma on laadittu vain metsätalousalueille.

Suunnitelma-alue sijaitsee Inarin kunnassa, Ivalon kylän ympäristössä, jossa asuu valtaosa Inarinkunnan asukkaista, joten suunnitelman merkitys paikallisväestölle on suuri. Virkistystoimintapainottuu marjastukseen, sienestykseen, ulkoiluun sekä metsästykseen ja kalastukseen. Paikalli-sillaasukkailla on maksuton metsästys- ja kalastusoikeus.

Inarin havumetsävyöhykkeelle on laadittu (Luhta 1999) perusselvitys. Se on tehty pohjaksi Ylä-Lapinluonnonhoitoalueen alue-ekologisille suunnitelmille.

Metsätaloutta Ivalon alueella on harjoitettu 1920-luvulta lähtien. Suunnitelma-alueen pinta-alaon 77 274 hehtaaria ja puustoa 3,7 milj.m³. Pinta-alasta 59 % on talousmetsiä ja 29 %erikoismetsiä. Erikoismetsiin sisältyy noin 10 000 hehtaaria Hammastunturin erämaan luon-nonmukaisestikäsiteltäviä metsiä. Metsämaata sunnittelualueella on 53 598 hehtaaria. Siitä72 % sijaitsee talousmetsissä ja 28 % erikoismetsissä. Vesistöjä on 9 360 hehtaaria.

Suunnitelmassa on sovittu eräitä asioita liittyen virkistyskäyttöön, porotalouteen, riistan elinympä-ristöjenhoitoon sekä metsäteiden rakentamiseen. Suunnitelman toteutusta seurataan vuosittaintehtävien luonnonhoidon ja vesiensuojelun seurannoissa.

Suunnitelman laatimisen yhteydessä on aloitettu mm. porolaiduntutkimus, riistakohteiden kar-toitus,linnustoselvityksiä, kääpäselvityksiä sekä erämaiden luontoarvojen kartoitus.

Upplagan har utgått